Stockholms läns landstings årsredovisning 2016

Resultatet för helår 2016 uppgick till 1 708 miljoner kronor före omställningskostnader vilket är 1 365 miljoner kronor högre än föregående år. Resultatet efter omställningskostnader uppgick till 808 miljoner kronor. Stockholms läns landsting har redovisat ett positivt årsresultat sedan 2007.

Stockholm är en storstadsregion med god tillväxt, aktiv arbetsmarknad och ökande intäkter, inte minst ur ett nationellt perspektiv. Med en god arbetsmarknad ökar landstingets intäkter från inkomstskatten och biljetter i kollektivtrafiken. Fler kan också söka arbete inom vården där det idag finns bristyrken. Men ett växande län har också växande utmaningar då fler söker vård och fler åker kollektivt. Alltså ökar även kostnaderna och nya krav uppstår. Landstinget måste se till att morgondagens behov av vård och kollektivtrafik tillgodoses likaväl som dagens. Därför skärps nu kraven på en kostnadseffektiv landstingsadministration så att resurser till kärnverksamheten frigörs.

Stockholms läns kraftiga befolkningstillväxt fortsätter. Under året fortsatte landstinget sina stora satsningar inom vården och kollektivtrafiken för att möta invånarnas behov både i dag och i framtiden.

Investeringarna i vården och kollektivtrafiken bidrar till att göra Stockholm hållbart och attraktivt även imorgon. 2016 års totala investeringsvolym uppgick till drygt 15 miljarder kronor som investerats i ett flertal stora objekt, bland annat byggnationen av Nya Karolinska Solna.

Utöver årsredovisningen har landstinget tagit fram en kortare årsberättelse. Den beskriver landstingets satsningar och mål, och redogör övergripande för det ekonomiska resultatet för 2016.

Tillbaka till nyhetslistan