Budget 2018

Landstinget fortsätter under 2018 att förstärka både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för att kunna erbjuda bättre och modernare samhällsservice till länets invånare och besökare.

Budgeten för 2018 omsluter cirka 100 miljarder kronor. Under 2018 investeras totalt 17 miljarder kronor, varav 8,8 miljarder inom hälso- och sjukvård och cirka 8,2 miljarder inom kollektivtrafiken. Investeringarna i dag bidrar till att göra Stockholm hållbart och attraktivt även imorgon.

Fortsatt utveckling och förbättring av vården

Med hälso- och sjukvårdens samlade verksamhetsanslag om cirka 62 miljarder kronor fortsätter utbyggnaden av vården enligt Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Under 2018 öppnas fler närakuter samtidigt som Karolinska Universitetssjukhuset blir intensivakut, fast läkarkontakt införs för patienter med de största vårdbehoven, ersättningen inom förlossningsvården höjs och vårdvalen utvecklas. Extra satsningar görs för att minska köerna i sjukvården och öka tillgängligheten vid husläkarmottagningarna. Möjligheter till digitala kontakter med vården utvecklas ytterligare, exempelvis genom videokontakt mellan läkare och patient.

Läs mer om några av satsningarna:
Extra satsningar för minskade köer i vården
Nu genomförs ny struktur för akut vård i Stockholms län
Mer resurser till husläkarmottagningarna
Mer pengar till förlossningsvården ska ge fler medarbetare
Fast läkarkontakt införs under 2018
Mobilapp ska vägleda patienter digitalt
Fler videomöten i vården från 2018
Fler platser inom psykiatrin till Nacka och Huddinge sjukhus

Kollektivtrafiken byggs ut och moderniseras

Ett omfattande arbete med utbyggnader, moderniseringar och upprustningar av kollektivtrafiken pågår för att underlätta arbetspendling och förenkla stockholmarnas vardag. Med verksamhetsanslag om 10,3 miljarder kronor i kombination med ökade biljettintäkter fortsätter den kraftiga utbyggnaden av kollektivtrafiken. Från 1 januari höjs biljettpriset i SL-trafiken, på försök införs möjlighet att använda SL-kortet i Waxholmsbolagets trafik under vissa perioder och det ska på sikt bli möjligt att kombinera sin kollektivtrafikresa med trafikslag eller transportsätt, till exempel hyrcykel eller infartsparkering för bil.

Läs mer om några åtgärder:
Ny SL-taxa 2018
Nya krav vid upphandling av färdtjänst
SL-kort prövas inom Waxholmsbolagets trafik vår, vinter och höst
Nybyggaravtal ska ge kollektivtrafik till nya stadsdelar
Cykel och kollektivtrafik ska kunna kombineras till en hel resa
Mer om aktuella projekt i kollektivtrafiken

Strategier i fokus för kulturfrämjande och regionplanering

Nära 471 miljoner kronor avsätts i budgeten för att främja kulturen i länet. Även fortsättningsvis är barn och unga en prioriterad grupp. Under 2018 fortsätter satsningen på konstnärlig gestaltning av vårdmiljöer och den regionala kulturstrategin förväntas beslutas.
Kulturnämndens budget för 2018
Aktuella projekt inom kulturområdet

Med en budget om 171 miljoner kronor fortsätter arbetet inom tillväxt- och regionplaneringen. Bostadsfrågor är ett av de prioriterade områdena och under året ska en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och tre olika strategier beslutas.
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens budget för 2018
Läs mer om regional utveckling

Landstingsskatten är oförändrat 12,08 kronor per intjänad hundralapp under 2018.

Stockholms läns landstings budget för 2018 beslutades av landstingsfullmäktige den 5 december 2017.