Ekonomi och budget

En ekonomi i balans är ett av landstingets övergripande mål och en viktig förutsättning för de stora investeringar som görs inom både vården och kollektivtrafiken. För att bibehålla en ekonomi i balans arbetar landstinget för återhållsamhet och för kontroll över kostnadsutvecklingen.

Landstingets verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Landstingsfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. 2018 är den 12,08 kronor per beskattningsbar hundralapp.

En ekonomi i balans

Budgeten som beslutas av fullmäktige är landstingets viktigaste styrdokument och beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar samt anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå.

En ekonomi i balans är ett av landstingets övergripande mål och en viktig förutsättning för de stora investeringar som görs de kommande åren inom både vården och kollektivtrafiken. För att bibehålla en ekonomi i balans arbetar landstinget för återhållsamhet och för kontroll över kostnadsutvecklingen. För att klara de ökade, tillfälliga kostnader som uppstår när vården byggs ut och förstärks, har landstinget sparat pengar från tidigare år i form av reserverade medel i eget kapital med syfte att användas till omställningskostnader i vården.

Landstinget har en mycket stark ekonomi

Landstinget har sedan 2007 haft en mycket stark ekonomisk ställning. Enligt det internationella ratinginstitutet Standard & Poors´s (S&P) är Stockholms läns landsting en god låntagare och har sedan flera år tillbaka AA+ rating.

Den goda ratingen bygger på länets dynamiska och växande ekonomi med god sysselsättning och höga inkomstnivåer, men främst på att landstinget har en stabil ekonomi i balans, stark likviditet och finansiell flexibilitet.

Investeringar

Stockholms läns landsting gör varje år miljardsatsningar i vården och kollektivtrafiken. Investeringarna ligger i linje med den utveckling, omfattning och de förändringar av verksamheten som fullmäktige har beslutat.

De stora investeringar som landstinget gör handlar om upprustning av den befintliga infrastrukturen för vård och kollektivtrafik i form av byggnader, spår och fordon. Men i allt större utsträckning även om att bygga nytt och bygga ut. Under perioden 2018-2027 beräknas landstinget investera totalt drygt 117 miljarder kronor i vård och kollektivtrafik och andra verksamheter.

Större investeringar är bland annat:

Landstingets finansiella mål

Landstingets övergripande finansiell mål är en ekonomi i balans. Detta mål delas upp i tre delmål:

  • Ett resultat i balans
    För att uppnå en ekonomi i balans måste landstinget lämna ett positivt resultat.

  • Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar
    Landstinget som koncern ska inte låna till drift eller ersättningsinvesteringar, dessa ska finansieras inom landstingets kassaflöde.

  • Hållbar investeringsutveckling
    Alla nämnder och styrelser måste ta ansvar för att endast nödvändiga investeringar genomförs och att investeringar styrs effektivt.