Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Den 1 januari 2019 tar landstinget över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Det innebär att landstinget får ett utökat uppdrag för bland annat frågor kopplade till tillväxt och transportinfrastruktur.

Genom det utökade uppdraget kan landstinget ta ett större ansvar för regionens utveckling som helhet, stärka det regionala tillväxtarbetet och samordna flera av de viktiga frågor som rör regionen, bland annat den regionala utvecklingsstrategin och länsplan för transportinfrastruktur.

Det innebär också att invånarna får större insyn och mer inflytande över regionens utveckling, inte minst genom valet till landstingsfullmäktige i september då länets invånare väljer vilka förtroendevalda som ska representera dem i de beslut som också handlar om regionens utveckling.

Utökat uppdrag för landstinget

I Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lagen gäller för samtliga landsting i Sverige samt Gotlands kommun från den 1 januari 2019.

Lagen innebär att landstingen:

  • Ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
  • Ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
  • Ska följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.
  • Får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
  • Ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  • Ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt samråda med berörda organisationer och näringslivet i länet.

Det här innebär landstingets nya ansvar för...

...Stockholms läns landsting

Genom att landstinget får ett utökat regionalt utvecklingsansvar stärks möjligheterna att i samverkan med aktörer i regionen kraftsamla kring de viktiga frågor som rör Stockholmsregionens utveckling samt att för staten påtala hinder för regional tillväxt i länet. Landstingets nuvarande ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och kultur kvarstår.

...kommuner och andra organisationer i Stockholms län

Kommunernas uppdrag och självstyrelse påverkas inte av landstingets nya uppdrag. Däremot kommer kommuner och andra organisationer i länet, som statliga myndigheter, akademier, näringsliv, intresseorganisationer i större utsträckning än tidigare att samverka med landstinget i frågor som rör regionens utveckling.

...invånare i Stockholms län

Invånares kontakt med landstinget inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik påverkas inte av förändringen. Däremot får invånare nu möjlighet att genom val till landstingsfullmäktige välja vilka förtroendevalda som ska företräda dem i frågor som rör regionens utveckling.

En ny roll i regionen

Många aktörer har en viktig roll för att Stockholmsregionen ska utvecklas. Invånare, näringsliv och andra intressenter ställer krav på att den offentliga servicen ska fungera, både i dag och i morgon, oavsett vem som ansvarar för den. Därför behövs en väl fungerande regional samverkan.

Stockholms läns landsting får nu det övergripande ansvaret och en samordnande och stödjande roll i arbetet med att utveckla Stockholmsregionen. Landstinget ska ta ett regionalt ansvar för de frågor där Länsstyrelsen nu är den samlande aktören. Inom frågor som en annan part redan har ett tydligt ansvar ska landstinget undvika att bygga upp egen kompetens utöver det som krävs för samverkan.

För landstingets del handlar det om att vara en tydlig och pålitlig partner gentemot kommunerna i frågor om regional utveckling. Landstinget ska vara en tydlig röst gentemot myndigheter och regering kring regionens krav, förväntningar och syn på hinder för tillväxt och utveckling. Det blir också viktigt för landstinget att kunna göra samordnade avvägningar och bedömningar mellan landstingets olika roller och ansvarsområden.

Tidplan

December 2016
Stockholms läns landsting ansöker till regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret.

Juni 2018
Riksdagen beslutar att lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att den gäller för alla landsting i Sverige, däribland Stockholms läns landsting.

Januari 2019
Stockholms läns landsting tar över det regionala utvecklingsansvaret.

I landstinget pågår nu ett förberedelsearbete om att ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen den 1 januari 2019.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Visionen är Europas mest attraktiva storstadsregion.

I juni 2018 beslutade landstingsfullmäktige att godkänna RUFS 2050. Planen är giltig i åtta år.

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Den snabba befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den för med sig stora utmaningar som kräver god planering och ett bra samarbete mellan många olika aktörer.