Årsrapporter revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2016

Årsrapporter, revisionsberättelser och granskningsrapporter upprättas för samtliga nämnder, styrelser och bolag i landstinget. I berättelserna redovisas om revisorerna tillstyrker eller avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.