Årsrapporter, revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2014

Årsrapporter, revisionsberättelser och granskningsrapporter upprättas för samtliga nämnder, styrelser och bolag i landstinget. I berättelserna redovisas om revisorerna tillstyrker eller avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelser och granskningsrapporter läggs ut under ve 18