Så granskas landstinget

Landstingsrevisorerna granskar årligen all verksamhet inom Stockholms läns landsting för att säkerställa att landstingets verksamheter uppfyller de mål och uppdrag som landstingsfullmäktige beslutar om.

De förtroendevalda revisorerna har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av landstingets verksamhet. Fullmäktige har utsett 21 revisorer indelade i tre grupper med ansvar för olika revisonsområden. Revisorerna är lekmannarevisorer i de landstingsägda bolag som ingår i deras ansvarsområde.

Revisorsgrupp I granskar Landstingsstyrelsen, Landstingshuset i Stockholm AB,  AB Stockholms läns landstings Internfinans,Tillväxt- och regionplanenämnden och Donationsfonderna.

Revisorsgrupp II granskar Hälso- och sjukvårdsnämnden, Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus AB, Patientnämnden, Stockholms läns sjukvårdsområde, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Danderyds sjukhus AB med dotterbolag, Södersjukhuset AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB.

 Revisorsgrupp III granskar Trafiknämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Waxholms Ångfartygs AB, Locum AB med dotterbolag, Kulturnämnden, MediCarrier AB och Stiftelsen Clara.

All verksamhet granskas

Enligt kommunallagen ska landstingets revisorer varje år granska all verksamhet enligt god revisionssed.

Revisionerna ska pröva:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen, som genomförs av landstingets nämnder, är tillräcklig.

Med "ändamålsenlig" avses i korthet att verksamheten, oavsett utförare, "fungerar som det är tänkt för dem som det är tänkt".

Så fungerar granskningen

De förtroendevalda revisorerna bestämmer självständigt vad som ska granskas. Granskningens inriktning fastställs i den årliga revisionsplanen, som ligger till grund för revisionskontorets arbete.

Revisionen har alltid rätt att få de upplysningar som behövs för granskningen. All granskning bygger på insamling, analys och bedömning av fakta. Det sammanställda faktamaterialet är utgångspunkten för revisorernas slutsatser och bedömning. För att undvika sakfel och missförstånd sker faktaavstämning med granskade verksamheter.

Revisionens förhållande till de granskade

En god kommunikation med de som granskas är en viktig del i revisionens arbete för att bidra till en korrekt redovisning och god ordning i landstinget. Revisionen strävar efter att vara ett aktivt stöd i det förändringsarbete som pågår inom landstinget.

Så redovisas resultaten

Med resultatet av årets granskning som grund, prövar de förtroendevalda revisorerna om nämnder och styrelser har uträttat sitt uppdrag fullt ut. Revisorernas bedömningar, som lämnas till fullmäktige, sammanställs i en revisionsberättelse för respektive nämnd och en granskningsrapport för respektive bolagsstyrelse. Till revisionsberättelsen och granskningsrapporten bifogas yrkesrevisorernas rapporter.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev från landstingsrevisorerna genom att skicka ett e-postmeddelande till landstingsrevisorerna.rev@sll.se