Landstingets uppdrag och ansvar

Lättläst

Stockholms läns landsting ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering men bidrar även till kultur och folkbildning i länet.

Landstinget styrs av politiker som väljs vart fjärde år i allmänna val. Verksamheten finansieras till ungefär 80 procent av landstingsskatten som är 12,08 kronor per intjänad hundralapp, övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag. Omsättningen är cirka 95 miljarder kronor per år.
Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med närmare 45 000 medarbetare inom ett hundratal yrken. 

149 ledamöter i landstingsfullmäktige. Illustration

Landstingsfullmäktige har 149 folkvalda ledamöter.

Hälso- och sjukvård

Landstinget ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling. Stockholmsregionen växer och befolkningen i länet ökar snabbt, samtidigt ökar antalet barn och äldre snabbare än andra åldersgrupper. Detta ställer stora krav på vården.

För att kunna erbjuda en modern vård som uppfyller patienternas förväntningar och för att möta framtidens vårdbehov genomförs en Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Den innebär att primärvården stärks och en del av den vård som har utförts på akutsjukhusen flyttas till andra vårdgivare, till andra specialistmottagningar, närakuter och husläkarmottagningar.

Verksamhet - Hälsa och vård

Kollektivtrafik

Varje dag gör 800 000 resenärer 2,8 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Landstinget ansvarar för att alla som bor i eller besöker länet har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana samt trafik med skärgårdsbåtar– samordnas i ett växande trafiknät.

Befolkningen i Stockholmsregionen växer snabbt och många resenärer upplever trängsel och förseningar i trafiken. Landstinget genomför och planerar investeringar och andra åtgärder som bygger ut och moderniserar kollektivtrafiken i länet. Planeringen sker enligt inriktningen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Verksamhet - Kollektivtrafik

Regional utveckling 

Stockholms läns landsting ansvarar för regionplanering enligt plan- och bygglagen (2010:900) i Stockholms län och arbetar med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor. Bland annat tar landstinget fram den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, som uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling. RUFS tas fram i dialog med ett stort antal aktörer. Landstinget tar också fram faktaunderlag om regionen och gör prognoser för befolkningens utveckling. Prognoserna används bland annat i planeringen av hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Stockholms läns landsting har ansökt till regeringen om att bilda region från och med 2019. Då tar landstinget över ansvar och uppgifter som rör regional utveckling från länsstyrelsen.

Verksamhet - Regional utveckling

Kultur

Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen och göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Kultur kan dessutom bidra till att skapa mer läkande vårdmiljöer. Landstinget ger bidrag till en bred kulturverksamhet inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv. Landstinget är också huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga filharmonikerna. Invånare i länet möter konst i landstingets sjukhus och i kollektivtrafiken, inte minst i tunnelbanan. Konsten bidrar till trivsel och trygghet i människors vardag.

Verksamhet - Kultur

Stockholms län  

Karta Stockholms län

Stockholms läns landsting är ett av Sveriges 20 landsting/regioner. Skåne, Halland och Västra Götaland är formellt landsting men med ett utvidgat ansvar för regional utveckling och med rätt att betecknas som regioner. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.