Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare och besökare kan resa tryggt, tillgängligt och hållbart med kollektivtrafiken i länet.

Varje dag reser fler än 800 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Trafikförvaltningen föreslår och genomför regionala lösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för boende och besökare i länet.

Ansvarsområden

Trafikförvaltningen ansvarar för både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Den allmänna kollektivtrafiken avser SL-trafiken, det vill säga resor med tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana och pendelbåt. Den särskilda kollektivtrafiken utgörs av färdtjänst- och sjukresor som kräver särskilda tillstånd. Utöver varumärket SL ansvarar trafikförvaltningen för Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet.

Ytterligare ett led i vårt arbete är att bereda och genomföra beslut kring vilken inriktning och omfattning kollektivtrafiken behöver för att vara långsiktigt hållbar.  

Trafikförvaltningen är en del av landstinget

I landstingets regionala trafikförsörjningsprogram fastställs målen, visionerna, inriktningen och omfattningen av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av landstingsfullmäktige. 

Trafikförvaltningen är en förvaltningsorganisation under trafiknämnden och landstingsfullmäktige. Kollektivtrafiken omsätter cirka 20 miljarder per år och finansieras främst via landstingsskatt och intäkter från biljettförsäljning. All trafik drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad.

Vi jobbar varje dag med att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för nära 2,9 miljoner invånare.

Kollektivtrafiken växer med Stockholm

Stockholmsregionen växer kraftigt – och allt fler pendlar till, från och inom länet. Den snabba tillväxten och ökade krav från resenärer ställer krav på attraktivare kollektivtrafik.

Satsningar på utvecklad kollektivtrafik

Trafikförvaltningen arbetar med utbyggnader, moderniseringar och upprustningar av kollektivtrafiken. De upprustningar trafikförvaltningen gör av befintliga fordon och anläggningar ska öka livslängden och på sikt minska antalet avstängningar i kollektivtrafiken. Vi samverkar bland annat med länets alla kommuner för att försörja nya bostadsområden med kollektivtrafik. 

Exempel på satsningar inom kollektivtrafiken: vi köper in nya tunnelbanevagnar och pendeltåg, rustar upp lokalbanor, utreder möjligheter för eldriven busstrafik och bygger ut och förlänger Tvärbanan.

Läs mer om aktuella projekt inom kollektivtrafiken

Att arbeta inom kollektivtrafiken

På trafikförvaltningen får du ett stort eget ansvar och möjlighet att driva spännande frågor. Att jobba på trafikförvaltningen är att göra skillnad. Du är med och påverkar hundratusentals människors vardag.

Läs mer om att arbeta inom kollektivtrafiken