Organisation

Region Stockholm är en organisation som består av många delar. Dels politiska organ på olika nivåer och inom olika verksamhetsområden, dels en förvaltningsorganisation som bistår politikerna i deras arbete och ser till att fattade beslut genomförs.

Politisk organisation

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige, regionstyrelsen samt nämnder, utskott och beredningar. Regionfullmäktige beslutar om budget, mål, inriktning och organisation för Region Stockholm. Uppdrag och ansvarsområden finns i reglemente för regionstyrelse och nämnder som beslutas av regionfullmäktige.

Förvaltningar

Region Stockholms bolag

Region Stockholm bedriver viss verksamhet i bolagsform. Ägarstyrningen sker bland annat genom ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige. Bolagen leds av en styrelse med förtroendevalda ledamöter och personalrepresentanter som bestämmer den långsiktiga inriktningen. Ledning och VD ansvarar för den dagliga verksamheten och ser till att styrelsens beslut verkställs.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?