Organisation

Region Stockholm är en organisation som består av många delar. Dels politiska organ på olika nivåer och inom olika verksamhetsområden, dels en förvaltningsorganisation som bistår politikerna i deras arbete och ser till att fattade beslut genomförs.

Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Den hälso- och sjukvård som Region Stockholm ansvarar för utförs av två förvaltningar som drivs i bolagsliknande former, av Region Stockholms bolag men också av ett stort antal entreprenörer som är upphandlade i konkurrens. Kollektivtrafiken utförs enbart av upphandlade entreprenörer.

Politisk organisation

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige, regionstyrelsen samt nämnder, utskott och beredningar. Regionfullmäktige beslutar om budget, mål, inriktning och organisation för Region Stockholm. Uppdrag och ansvarsområden finns i reglemente för regionstyrelse och nämnder som beslutas av regionfullmäktige.

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Trafiknämnden
 • Tillväxt- och regionplanenämnden
 • Fastighets- och servicenämnden
 • Färdtjänstnämnden
 • Kulturnämnden
 • Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
 • Patientnämnden
 • Stockholms läns sjukvårdsområde
 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Revisorskollegiet
 • Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Mer om de politiska organen i Region Stockholm 
Så fungerar politiken

Förvaltningar

Varje nämnd och bolag har en förvaltning som bistår nämnden/bolagsstyrelsen med underlag och ser till att de politiskt fattade besluten genomförs. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. Regionstyrelsens förvaltning leds av regiondirektören som är Region Stockholms högst ansvariga tjänsteperson och även leder samordningen av de olika förvaltningschefernas arbete.

Regionledningskontoret

Regionledningskontoret stödjer regionstyrelsen i uppgiften att leda, styra, samordna och följa upp Region Stockholms verksamheter. Förvaltningen arbetar strategiskt och operativt med ett koncernperspektiv och ger regionstyrelsen och den politiska organisationen de underlag och stöd den behöver i sitt uppdrag att utveckla Region Stockholm. Förvaltningen ansvarar också för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom hela Region Stockholm.
Mer om regionledningskontoret

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får sina uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden. Förvaltningen analyserar behovet av hälso- och sjukvård i länet. Utifrån dessa analyser lämnas förslag, inom de ekonomiska ramar som finns, till hälso- och sjukvårdsnämnden som beställer eller upphandlar hälso- och sjukvård samt tandvård för barn och unga. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer också upp vårdens resultat och kvalitet och säkerställer genomförandet av den långsiktiga planen Framtidens hälso- och sjukvård. För invånarna i Norrtälje är det Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som beställer och upphandlar såväl hälso- och sjukvård som omsorg.

Mer om hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen, liksom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, arbetar på uppdrag av trafiknämnden. Trafikförvaltningen är en beställarorganisation som bedömer behovet av kollektivtrafik och därefter upphandlar de entreprenörer som dels utför trafiken, dels sköter fordon, stationer, spår samt depåer.

Förvaltningen planerar även för de investeringar i kollektivtrafiken som fullmäktige har beslutat om och upphandlar entreprenörer som genomför dem. Utbyggnaden av tunnelbanan leds dock av Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Mer om trafikförvaltningen

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förvaltning för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling och 2017 års Sverigeförhandling på uppdrag av trafiknämnden. Förvaltningen planerar, projekterar och upphandlar byggnation av ny tunnelbana och nya stationer på fem olika sträckor. I uppdraget ingår också planering och projektering av ny fordonsdepå, liksom upphandling av signalsystem och vagnar.

Mer om förvaltning för utbyggd tunnelbana

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag från kulturnämnden för att bidra till att Region Stockholms invånare har tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Förvaltningen ger ekonomiskt stöd till kulturliv, studieförbund och föreningsliv i länet. Förvaltningen arbetar också med konst och kultur i vården, främst genom att erbjuda kulturupplevelser till dem som vistas längre i vården.

Mer om kulturförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med regionplanering och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län, på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden. Förvaltningen leder arbetet med att ta fram regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, och bistår Region Stockholms övriga förvaltningar samt kommunerna med befolkningsprognoser och annat faktaunderlag om länet.

Mer om tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Patientnämndens förvaltning

Till patientnämndens förvaltning kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig när det har uppstått problem i kontakten med den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en del av Region Stockholm men fristående och opartisk i förhållande till de vårdgivare som möter patienter.

Mer om patientnämdens förvaltning

Revisionskontoret

Revisionskontorets anställda, yrkesrevisorerna, stödjer Region Stockholms förtroendevalda revisorer i deras uppdrag. Landstingsrevisorerna granskar årligen all verksamhet inom Region Stockholm för att säkerställa att Region Stockholms verksamheter uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om.

Mer om revisionskontoret

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen stödjer fastighets- och servicenämnden och ansvarar för regiongemensamma servicefunktioner. Förvaltningen etablerades under 2019 och kommande år fortsätter arbetet med att bygga upp en omfattande serviceverksamhet som ska erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster till nämnder och bolag inom Region Stockholm.

Mer om serviceförvaltningen

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus och bedriver vård, forskning och utbildning. Fokus ligger särskilt på specialiserad och högspecialiserad vård. Karolinska Universitetssjukhuset styrs genom en nämnd. Under nämnden lyder Karolinska Universitetssjukhuset som förvaltning. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.

Mer om Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom följande områden: primärvård, psykiatri, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård samt habilitering och hjälpmedel. SLSO utövar också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Stockholms läns sjukvårdsområde styrs genom en nämnd. Under nämnden lyder Stockholms läns sjukvårdsområde som förvaltning. Förvaltningen leds av en förvaltningschef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten. 

Mer om Stockholms läns sjukvårdsområde

Bolag ägda av Region Stockholm

Region Stockholm bedriver viss verksamhet i bolagsform. Ägarstyrningen sker bland annat genom bolagsordningar och ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige. Bolagen leds av en styrelse som bestämmer den långsiktiga inriktningen enligt gällande direktiv och anvisningar. Sjukhusledning och VD ansvarar för den dagliga verksamheten och ser till att styrelsens beslut verkställs.

Bolag ägda av Region Stockholm