Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i uppgiften att leda, styra, samordna och följa upp landstingets verksamheter.

Förvaltningen arbetar strategiskt och operativt med ett koncernperspektiv och ger landstingsstyrelsen och den politiska organisationen de underlag och stöd den behöver i sitt uppdrag att utveckla landstinget. Förvaltningen ansvarar också för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom hela landstinget.

Ansvarsområden

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att landstingsstyrelsen och den politiska organisationen i övrigt får nödvändiga underlag och det stöd de behöver i sitt uppdrag att utveckla landstinget. Förvaltningen förser den politiska organisationen med kvalitetssäkrade underlag i god tid och ger stöd i övergripande styrnings-, lednings- och samordningsfrågor.

Landstingsstyrelsens förvaltning har det koncernövergripande ansvaret för landstingets styrning, inklusive ägarstyrning. Styrningen utgår från landstingsstyrelsens förvaltning genom landstingsdirektören.

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom koncernen, och levererar verksamhetsstödjande tjänster och service till de förvaltningar och bolag som avtalar om detta.

Organisation och medarbetare

Förvaltningens linjeorganisation är uppdelad i funktionsområden och avdelningar. Förvaltningen har cirka 800 medarbetare. Hälften av dem arbetar inom SLL IT, som förvaltar landstingets IT-system.