Landstingets organisation

Stockholms läns landsting är en organisation som består av många delar. Dels politiska organ på olika nivåer och inom olika verksamhetsområden, dels en förvaltningsorganisation som bistår politikerna i deras arbete och ser till att fattade beslut genomförs.

Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Den hälso- och sjukvård som landstinget ansvarar för utförs av två förvaltningar som drivs i bolagsliknande former, av landstingets egna bolag men också av ett stort antal entreprenörer som är upphandlade i konkurrens. Kollektivtrafiken utförs enbart av upphandlade entreprenörer.

Politisk organisation

Den politiska organisationen omfattar landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen samt nämnder, utskott och beredningar. Landstingsfullmäktige beslutar om budget, mål, inriktning och organisation för landstinget. Uppdrag och ansvarsområden finns i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder som beslutas av landstingsfullmäktige.

  • Landstingsstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Trafiknämnden
  • Tillväxt- och regionplanenämnden
  • Kulturnämnden
  • Patientnämnden
  • Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Mer om de politiska organen i landstinget
Så fungerar politiken

Förvaltningar

Varje nämnd och bolag har en förvaltning som bistår nämnden/bolagsstyrelsen med underlag och ser till att de politiskt fattade besluten genomförs. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. Landstingsstyrelsens förvaltning leds av landstingsdirektören som är landstingets högst ansvariga tjänsteperson och även leder samordningen av de olika förvaltningschefernas arbete.

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i uppgiften att leda, styra, samordna och följa upp landstingets verksamheter. Förvaltningen arbetar strategiskt och operativt med ett koncernperspektiv och ger landstingsstyrelsen och den politiska organisationen de underlag och stöd den behöver i sitt uppdrag att utveckla landstinget. Förvaltningen ansvarar också för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom hela landstinget.

Mer om landstingsstyrelsens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får sina uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden. Förvaltningen analyserar behovet av hälso- och sjukvård i länet. Utifrån dessa analyser lämnas förslag, inom de ekonomiska ramar som finns, till hälso- och sjukvårdsnämnden som beställer eller upphandlar hälso- och sjukvård samt tandvård för barn och unga. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer också upp vårdens resultat och kvalitet och säkerställer genomförandet av den långsiktiga planen Framtidens hälso- och sjukvård. För invånarna i Norrtälje är det Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som beställer och upphandlar såväl hälso- och sjukvård som omsorg.

Mer om hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen, liksom förvaltningen för utbyggd av tunnelbana, arbetar på uppdrag av trafiknämnden. Trafikförvaltningen är en beställarorganisation som bedömer behovet av kollektivtrafik och därefter upphandlar de entreprenörer som dels utför trafiken, dels sköter fordon, stationer, spår samt depåer.

Förvaltningen planerar även för de investeringar i kollektivtrafiken som fullmäktige har beslutat om och upphandlar entreprenörer som genomför dem. Utbyggnaden av tunnelbanan leds dock av Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Mer om trafikförvaltningen

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förvaltning för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling och på uppdrag av trafiknämnden. Förvaltningen planerar, projekterar och upphandlar byggnation av ny tunnelbana och nya stationer på fyra olika sträckor. I uppdraget ingår också planering och projektering av nya fordonsdepåer samt upphandling av signalsystem och vagnar.

Mer om förvaltning för utbyggd tunnelbana

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag från kulturnämnden för att bidra till att Stockholms läns invånare har tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Förvaltningen ger ekonomiskt stöd till kulturliv, studieförbund och föreningsliv i länet. Förvaltningen arbetar också med konst och kultur i vården, främst genom att erbjuda kulturupplevelser till dem som vistas längre i vården.

Mer om kulturförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med regionplanering och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län, på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden. Förvaltningen leder arbetet med att ta fram regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, och bistår landstingets övriga förvaltningar samt kommunerna med befolkningsprognoser och annat faktaunderlag om länet.

Mer om tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Patientnämndens förvaltning

Till patientnämndens förvaltning kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig när det har uppstått problem i kontakten med den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en del av landstinget men fristående och opartisk i förhållande till de vårdgivare som möter patienter.

Mer om patientnämdens förvaltning

Revisionskontoret

Revisionskontorets anställda, yrkesrevisorerna, stödjer landstingets förtroendevalda revisorer i deras uppdrag. Landstingsrevisorerna granskar årligen all verksamhet inom Stockholms läns landsting för att säkerställa att landstingets verksamheter uppfyller de mål och uppdrag som landstingsfullmäktige beslutar om.

Mer om revisionskontoret

Nämnder som drivs i bolagsliknande former

Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde är nämnder som bedrivs i bolagsliknande former. Ägarstyrningen sker bland annat genom reglemente och ägardirektiv som beslutas av landstingsfullmäktige. Nämnderna leds av en styrelse som bestämmer den långsiktiga inriktningen enligt gällande direktiv och anvisningar. Förvaltningarna, under ledning av sjukhusdirektören respektive sjukvårdsdirektören, ansvarar för den dagliga verksamheten och ser till att styrelsens beslut verkställs.

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus och bedriver vård, forskning och utbildning. Fokus ligger särskilt på specialiserad och högspecialiserad vård. Sjukhuset är organisatoriskt en nämnd som bedrivs under bolagsliknande former. Landstingsfullmäktige beslutar om reglemente för verksamheten som leds av en sjukhusdirektör men liksom SLSO styrs Karolinska Universitetssjukhuset av en politiskt oberoende styrelse. Fullmäktige väljer styrelseledamöterna.

Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) tillhandahåller den landstingsdrivna vården utanför akutsjukhusen – primärvård, psykiatri med mera – och bedriver viss forskning. Verksamheten är organisatoriskt en förvaltning som bedrivs under bolagsliknande former. Landstingsfullmäktige beslutar om reglemente för verksamheten som leds av en sjukvårdsdirektör men liksom Karolinska Universitetssjukhuset styrs SLSO av en politiskt oberoende styrelse. Fullmäktige väljer styrelseledamöterna.

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Landstingsägda bolag

Stockholms läns landsting bedriver viss verksamhet i bolagsform. Ägarstyrningen sker bland annat genom bolagsordningar och ägardirektiv som beslutas av landstingsfullmäktige. Bolagen leds av en styrelse som bestämmer den långsiktiga inriktningen enligt gällande direktiv och anvisningar. Sjukhusledning och VD ansvarar för den dagliga verksamheten och ser till att styrelsens beslut verkställs.

AB Storstockholms Lokaltrafik, SL

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Danderyds Sjukhus AB

Folktandvården Stockholms Län AB

Landstingshuset i Stockholm AB

Locum AB

MediCarrier AB

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Stockholm Care AB

Södersjukhuset AB

Södertälje Sjukhus AB

TioHundra AB

Waxholms Ångfartygs AB