Region Stockholm vinner internationellt pris för arbetet med att minska miljö- och hälsofarliga kemikalier

Region Stockholm har vunnit ett internationellt pris för arbetet med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter och varor i verksamheterna. Det görs genom Region Stockholms utfasningslisor som är kopplade till regionens miljöprogram 2017-2021. Region Stockholm vinner priset i konkurrens med 55 olika policyer från 36 olika länder.

Priset som heter Future Policy Award 2021 delas ut i olika kategorier där Region Stockholm har vunnit kategorin Chemicals across the lifecycle. Priset delas ut av den internationella ideella organisationen World Council Organisation inom områden där de bedömer att det behövs en akut utveckling av nya policyer för att påskynda utvecklingen mot rättvisa, hållbara och fredliga samhällen. Syftet med priset är att öka global medvetenhet av exemplariska politiska åtgärder och påskynda dem. Prisceremonin äger rum digitalt tisdag den 6 juli.

- Jag vill tacka alla medarbetare som har arbetat för att göra detta möjligt och deras viktiga bidrag till giftfria miljöer, säger Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.
 

Miljö- och hälsofarliga kemikalier är ett stort problem och är en prioriterad fråga såväl i Sverige som på europeisk nivå och global nivå. Det finns en växande oro över de långsiktiga hälsoeffekterna av exponering för skadliga kemikalier och avfall, som inkluderar olika former av cancer, reproduktionsstörningar, inlärningssvårigheter och andra negativa hälsoeffekter. Region Stockholm började med systematisk inventering och utfasning av skadliga kemikalier i början av 2000-talet. Kemikaliearbetet har bland annat resulterat i att miljö- och hälsoskadliga utfasningsämnen minskat med 90 procent inom hälso- och sjukvård. 

Exempel på resultat är att användningen av desinfektionsmedlet glutaraldehyd, som kan orsaka allergi vid hudkontakt och är giftigt för vattenlevande organismer, har minskat kraftigt tack vare byte av diskmaskiner och desinfektionsmedel. När det gäller kemikalier i varor uppmärksammade Region Stockholm redan för 20 år sedan att medicinsktekniska produkter, som slangar vid neonatalvård, innehöll PVC-plast som i sin tur innehåller hormonstörande mjukgörare som ftalater. Sedan dess har ämnena fasats ut från medicinsktekniska produkter, handskar, förpackningar och golv.

- Genom att arbeta i enlighet med utfasningslistorna bidrar Region Stockholm till att skydda miljö och hälsa hos våra medarbetare, patienter, resenärer och invånare i länet. Våra kemikaliekrav i upphandlingar påverkar globala leverantörer att förbättra sina produkter. Detta skapar i sin tur mervärde för flera köpare och visar att det är möjligt att förändra och kräva mer giftfria produkter, säger Tomas Eriksson, miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

Om Future Policy Award:

Tillbaka till nyhetslistan