Ny metod att mäta hjärtrytm med smartphone fick pris som Årets innovation

Läkarna Johan Engdahl och Jonatan Fernstad, Danderyds sjukhus, vinner utmärkelsen Årets innovation. De har utvärderat hur man kan använda en vanlig smartphone för att diagnostisera hjärtrytmen hos en patient.

Metoden som tagits fram gör det möjligt att med en vanlig smartphone utföra en enkel mätning och få besked om hjärtat slår normalt eller om det slår oregelbundet som vid förmaksflimmer.

Kameran på en smartphone används som mätsensor och när någon lägger ett finger mot kameralinsen kan blodflödet under huden i fingerspetsen mätas och en fotopletysmografisk mätkurva (PPG) skapas. PPG-mätningen kan med smarta algoritmer skapade genom AI och maskininlärning analyseras och den aktuella hjärtrytmen automatiskt bestämmas.

Patienter gör dagliga mätningar i hemmet

Metoden har tidigare validerats i sjukhusmiljö under överinseende av sjukvårdspersonal. Nu utvärderas den när patienterna gör mätningar med smartphone på distans hemifrån. Patienter som behandlas med elkonvertering av hjärtrytmen på Danderyds Sjukhus gör dagliga mätningar av sin hjärtrytm med en smartphone på distans hemifrån under 30 dagar efter behandlingen.

- Med den här metoden får patienten en diagnos snabbare, vården kan övervaka patienten i hemmet och risken för komplikationer kan minska, säger Johan Engdahl, docent och Överläkare Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

- Hittills har utvärderingen visat att patienter med en medelålder på strax under 70 år gärna använder tekniken för diagnostik av hjärtrytmen. Det talar för att metoden kan användas inom de flesta grupper som skall utredas för sin hjärtrytm, säger Jonatan Fernstad, läkare Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Viktigt att identifiera patienter med förmaksflimmer

Över 370 000 personer i Sverige har idag hjärtsjukdomen förmaksflimmer som innebär att hjärtat slår med en oregelbunden och ofta snabb rytm. Den allvarligaste komplikationen är att risken för att drabbas av en stroke ökar kraftigt. Därför är det viktigt att identifiera patienter med förmaksflimmer, så att de kan erbjudas behandling med blodförtunnande läkemedel vilket minskar risken att få en stroke med 70 procent.

- I stort sett alla patienter som tillfrågats har velat delta och hittills har 280 patienter med förmaksflimmer gjort totalt ca 18 000 mätningar med en smartphone i hemmet och vi har på så vis kunnat följa deras hjärtrytm på distans efter behandlingen, säger Jonatan Fernstad.

- Patienterna har i mycket stor utsträckning gjort mätningar som planerat två gånger dagligen i hemmet under 30 dagar. Den goda följsamheten tyder på att mätningar med metoden är enkel för våra patienter att utföra i deras hemmiljö, säger Johan Engdahl.

För att diagnostisera och följa upp förmaksflimmer krävs en EKG-registrering vid ett fysiskt besök på en vårdenhet. Tillgängligheten till EKG-undersökning är dock begränsad vilket medför att patienter riskerar att förbli odiagnostiserade och därmed utsättas för de risker som finns med obehandlad sjukdom.

Andelen av Sveriges befolkning som har en smartphone var 92 procent under 2019, och den ökar för varje år. Användning av en smartphone för diagnostik av rubbningar i hjärtrytmen har potential att öka tillgängligheten i vården. Metoden kan även innebära minskade kostnader och ökad patientsäkerhet då utredning, diagnos och behandling kan startas tidigare. Metoden gör det möjligt för diagnostik av hjärtrytmen utan att patienten behöver besöka vården fysiskt, vilken är en fördel för många äldre och sjuka, samt även för övriga under en pågående pandemi.

Priset röstades fram av 4000 deltagare

Priset för Årets Innovation och Årets Implementation röstades fram av intresserade kring sändningen Region Stockholms Innovationsfondens digitala dagar som ägde rum 14 och 15 oktober. Syftet är att sprida kännedom om de goda innovationer som engagerade medarbetare utvecklar. Intresset var stort, under det dygn som röstningen var öppen inkom över 4000 röster. De projekt som nomineras till priset har fått medel från Innovationsfonden. Det är smarta, viktiga och nyskapande innovationer som kan bli till nytta för invånare i Region Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan