Särskilda insatser för att hantera situationen vid Södersjukhuset

Södersjukhuset har under en period haft svårigheter att hantera enskilda, men kraftiga ökningar av antalet patienter som av olika skäl inte kommer vidare inom eller ut från sjukhuset. Därför kommer en grupp att bistå Södersjukhuset för att lösa situationen på både kort och lång sikt. Gruppen leds av regiondirektören.

En mindre grupp kommer att arbeta aktivt med särskilt fokus på Södersjukhuset där patienterna haft svåra situationer de senaste månaderna. Gruppen ska arbeta för att utveckla metoder för att förbättra för multisjuka patienter, öka genomströmningen på akutmottagningen för samtliga patienter och därmed stärka kvaliteten i omhändertagandet.

- I likhet med det styrelsen för de tre sjukhusen Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus, konstaterat, framstår behovet av insatser för väsentligt förbättrade förhållanden för gruppen multisjuka, företrädesvis äldre, och deras omhändertagande i den samlade vårdkedjan i och utanför sjukhusen som avgörande för akutsjukhusens kvalitativa omhändertagande av samtliga patienter. Det krävs åtgärder för att förbättra logistik och omhändertagande inom sjukhusen. Det finns dessutom en potential att minska antalet inläggningar på sjukhusen och att minska antalet dagar som utskrivningsklara patienter visats på akutsjukhusen genom nära samarbete med andra aktörer, säger Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör i Region Stockholm.

Gruppen leds av regiondirektören som är föredragande vid ägarens styrelsemöten (Lisabs styrelse) och VD i Lisab. I övrigt i gruppen ingår direktör vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, direktör vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), direktör vid Södersjukhuset samt representant för Stockholms stads ledning för att få med kommunperspektivet.

Gruppen kommer att arbeta med

  • att initiera samverkan för omhändertagande av multisjuka patienter
  • att vidareutveckla processer för ökad genomströmning och därmed kortare väntetider på SÖS akutmottagning
  • att stärka kvaliteten i omhändertagandet av samtliga patienter vid akutmottagningen genom tät uppföljning av nyckeltal
Tillbaka till nyhetslistan