Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

När anbuden i upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö kommit in och granskats visar det sig att för få anbud uppfyller de obligatoriska kraven till fullo. Regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland har därför beslutat att avbryta den pågående upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Samtidigt ges Stockholms regiondirektör i uppdrag återkomma med underlag för en ny upphandling.

Nu har Region Stockholm granskat de obligatoriska kraven i anbuden för upphandling av IT-stöd för hantering av vårdinformation som till exempel journalsystem.

- Lagen är tydlig att alla anbud måste vara fullständiga, lämnade i rätt tid och uppfylla de krav som ställts i anbudsinbjudan för att kunna godkännas. Vår bedömning är att den information som saknas i vissa anbud är sådan att lagen inte medger korrigering eller komplettering i efterhand. Därför anser vi att det råder bristande konkurrens och avbryter upphandlingen och inleder arbetet för en ny upphandling, säger Stefan Schildt IT-direktör vid Region Stockholm.

Avsikten med Framtidens vårdinformationsmiljö är att göra det lättare för patienterna att vara delaktiga i sin vård samt underlätta för medarbetarna i vården som får all dokumentation samlad om patienten i ett och samma system.

- Det är ett stort och grundläggande IT-system för vården som vi ska kunna leva med under en lång tid framöver. Det är därför extra viktigt för oss med en god konkurrens och vi bedömer att det finns en möjlighet att få fler giltiga anbud i en ny upphandling, säger Stefan Schildt, IT-direktör vid Region Stockholm.

FAKTA: Det här är Framtidens vårdinformationsmiljö

FVM ska lägga grunden till en modern vårdinformationmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande IT-stöd. En ny grund med digitala verktyg för att möta patienters och medarbetares behov nu och i framtiden.

Bakgrund

Dagens vårdinformationsmiljö har stora behov av att utvecklas och göras mer tidsenlig. Många IT-stöd som används av medarbetare i vården idag delar inte information med varandra, vilket leder till tidskrävande manuellt dubbelarbete, otillräcklig tillgång till information och ökad administration. Patienter har i sin tur begränsad möjlighet att själva ta del av information rörande sin vård.

Syfte - vad ska uppnås?

FVM ska lägga grunden till en ny modern vårdinformationsmiljö. Ambitionen är att vårdinformation i framtiden ska följa med patienten på dennes resa genom vården, en resa som väldigt ofta skär genom olika huvudmän, vårdgivare och IT-system.

För patienter och närstående

Patienter ska få ökad tillgång till information rörande den egna hälsan och vården och även kunna bidra med information. Det ska bli lättare att kommunicera med vården.

För medarbetare i vården

Den nya vårdinformationsmiljön ska göra det möjligt för vårdens medarbetare att arbeta på nya sätt, när dagens journalsystem ersätts med modernare stöd. Medarbetarna får bättre stöd att arbeta mobilt och får snabbare tillgång till ny forskning och kunskap genom kunskaps- och beslutsstöd. Manuell hantering av patientinformation och pappershantering minimeras.

I arbetet med att ställa krav på den tekniska funktionalitet som behövs inom hälso- och sjukvården deltar hundratals medarbetare och experter från vården.

Parallellt pågår ett antal viktiga förberedande arbeten i vården med att definiera och standardisera de termer och begrepp som ska användas i vården i Region Stockholm så väl som i hela landet.

 

Tillbaka till nyhetslistan