Mer kunskap om amning och stärkt neonatalvård – två satsningar med nationella medel

BVC-mottagningar som vill utöka sitt stöd till kvinnor som ammar ska få handledning, det är ett av flera nya projekt som nu får pengar efter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden bestämt vilka delar av vården som ska få del av de statliga pengarna till förlossningsvård och kvinnors hälsa. Fler pågående projekt får fortsatt stöd, till exempel kulturtolksdoulorna, medlen för stärkt bemanning i förlossningsvården och nya metoder för att upptäcka nedstämdhet hos gravida.

Dessutom får ett antal nya projekt stöd, några exempel:

  • Utökat stöd i neonatal öppenvård på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset
  • Utbildning av ultraljudsbarnmorskor i vårdval obstetriskt ultraljud
  • Handledning för mottagningar som ansöker om tilläggsuppdrag amning för vårdval BVC

Bakgrund

Region Stockholm har sedan 2015 erhållit statliga stimulansmedel avseende förlossningsvård och kvinnors hälsa. Sedan år 2017 gäller en treårig överenskommelse "Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa". Till överenskommelsen har staten och SKL träffat två tilläggsöverenskommelser, en som gällde 2017-2018 och en som gäller 2018-2019. Fördelning av medlen till regionerna sker i relation till befolkningsandel.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om slutlig fördelning av medel inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och förstärkta insatser för kvinnors hälsa för 2019. I juni 2019 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om fördelning av cirka 255 mkr. Kvar att fördela från 2019 års medel är 72 mkr och de fördelas till ett antal olika befintliga eller nya satsningar.

Tillbaka till nyhetslistan