Budget 2020: Uppförandekod för Region Stockholm

Region Stockholm är en offentligt finansierad verksamhet och ska uppfylla högt ställda krav på etik, kvalitet och hållbarhet. Uppförandekoden är Region Stockholms värdegrund. Den beskriver hur alla förtroendevalda och medarbetare förväntas agera för att Region Stockholm ska utvecklas på ett etiskt riktigt och hållbart sätt.

I policyn finns en beskrivning av Region Stockholms gemensamma värderingar och hur medarbetare bör agera och uppföra sig i olika situationer. De värderingar som ska genomsyra arbetet är öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan.

Att hållbarhet är ett prioriterat område innebär för Region Stockholm att verksamheten ska bedrivas så att den är pålitlig, långsiktig och anpassningsbar utifrån sammanvägd hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Uppförandekoden som nu har beslutats av regionfullmäktige innehåller områdena bemötande och antidiskriminering, demokrati och delaktighet, antikorruption, representation, resor och möten, sund konkurrens, miljö samt regelefterlevnad.

Tillbaka till nyhetslistan