Budget 2020: Regionalt ledarskap i Stockholmsregionen

Region Stockholm har under 2019 för första året axlat det regionala ledarskapet. Arbetet sker nu i nära samverkan med kommunerna, akademin och näringslivet. Frågor som prioriteras är bland annat en attraktiv arbetsmarknad, forskning, högre utbildning och ett konkurrenskraftigt näringsliv i Stockholmsregionen. Samtidigt fortsätter arbetet med att genomföra den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050).

Den 1 januari 2019 övergick Stockholms läns landsting till att bli Region Stockholm. Det medförde ett större ansvar för tillväxt, miljö, infrastruktur och hållbar utveckling inom Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen är i dag enligt EU-kommissionen Europas mest konkurrenskraftiga region. Regionen växer snabbt och i budgetförslaget betonas möjligheterna med stark tillväxt och goda livsmiljöer och samtidigt utmaningar som bostadsförsörjning och ökad trängsel i trafiken. Samarbetet med kommunerna är centralt i detta arbete. För att främja regionens långsiktiga utvecklingskraft ska tillväxt- och regionplanenämnden under 2020 prioritera tre områden kopplat till genomförandet av RUFS2050: regional fysisk planering, det regionala tillväxtuppdraget och en aktiv samverkan med andra aktörer.  

Tillsammans med kommunerna ska Region Stockholm arbeta för en effektiv användning av skattebetalarnas pengar, större investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur, ett näringsliv med hög internationell konkurrenskraft, en attraktiv arbetsmarknad samt forskning och högre utbildning som sätter Stockholmsområdet och hela Sverige i internationell framkant. 

Länsplanen

Region Stockholm tog 2019 över ansvaret för länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Några av utgångspunkterna för Region Stockholms arbete med länsplanen är effektiva insatser för ökad framkomlighet, behovet av ökad samplanering mellan bostadsbyggande och infrastruktur, minskad klimatpåverkan, samt genomförande av målen i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. God samverkan med kommunerna liksom med Trafikverket av stor betydelse.

En länsplan gäller i tolv år men revideras vanligtvis vart fjärde år efter direktiv från regeringen. Den nuvarande länsplanen för Stockholms län gäller till 2029.

Stödja stockholmsaktörer i klimatarbetet

Hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela Region Stockholms arbete. Att stödja Stockholmsregionens aktörer i deras klimatarbete är en viktig förutsättning för att skapa en hållbar tillväxt och stadsutveckling.

Region Stockholm ska påskynda genomförandet av den regionala cykelplanen och i samråd med länets kommuner och statliga aktörer genomföra en regional förhandling om att snabbt färdigställa det regionala cykelnätet.

Innovation och life-science

Innovation är ett viktigt område för det regionala samarbetet. Stockholmsregionen har redan utsetts till Sveriges och en av Europas mest innovativa regioner. Region Stockholms ambition är att Stockholmsregionen ska bli världens mest innovationsdrivna region år 2025.

Fler testmiljöer och innovationspartnerskap ska utvecklas. Alla vårdgivare – såväl Region Stockholms egna som privata – ska delta i utbildning och forskning. Region Stockholms tillgång till biobanker, kvalitetsregister och patient- och hälsodata ska tas tillvara. Under 2019 har Centrum för hälsodata inrättats och fortsätter utvecklas under 2020. Det tillhandahåller kvalitets- och integritetssäkrade hälsodata och har ett viktigt uppdrag att underlätta för forskning och för utveckling av ny kunskap, nya behandlingsmetoder, läkemedel och medicinteknik.  

Region Stockholm arbetar för att regionen ska vara en ledande inom life-science. En långsiktig life-science-strategi som konkretiserar hur utvecklingen kan drivas framåt i bred samverkan fastställs under 2020.

Tillbaka till nyhetslistan