Budget 2020: Kulturupplevelser, folkbildning och eget kulturskapande – Region Stockholm stärker sin roll som samlande kulturaktör

Alla invånare ska kunna ta del av kulturupplevelser, folkbildning och delta i eget kulturskapande. Region Stockholm ger därför ekonomiskt stöd till kulturaktörer och kommer att stärka sin samordnande roll i Stockholmsregionens kulturliv.

Kultur ska inte avgränsas eller inskränkas. Yttrandefriheten är en viktig del i varje levande demokrati och det perspektivet ska även prägla kulturpolitiken, något som betonas i budgeten.

Konst och kultur ska fortsätta att vara en integrerad del av både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården. Kompetenscentrum för kultur och hälsa, som etablerades 2016, ska utvecklas till att bli ledande när det gäller kunskap kring hur kultur kan främja patienters tillfrisknande och medarbetares/anhörigas välbefinnande.
Trafiknämnden ska arbeta för att göra konsten tillgänglig, till exempel genom ny teknik. När Region Stockholm investerar i konst ska patientgrupper som vårdas länge på sjukhus prioriteras.

Stöd som beviljas ska utgå ifrån jämställda och demokratiska värderingar med fokus på barn och unga, mångfald och tillgänglighet och på grupper som har svårt att nå kultur. Därför ska noggranna granskningar göras för att säkerställa att skattemedel inte går till odemokratiskt eller olagligt arbete.

Film Stockholms och Filmbasens arbete med film och rörlig bild är en viktig del av kulturarbetet. Genom att samverka med Stockholms stad kan förutsättningarna för en framgångsrik filmproduktion i Stockholmsregionen stärkas, samtidigt som resurserna används mer effektivt.

Kulturnämnden är Region Stockholms arkivmyndighet. Regionarkivet ska erbjuda service till bland andra forskare, allmänhet och vårdverksamheter.
Region Stockholm är huvudfinansiär av stiftelsen för Stockholms Konserthus. Kulturnämnden har under 2019 tecknat ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse, som tillsammans med Kungliga Filharmonikerna bedriver musikalisk verksamhet i absolut världsklass och som är en viktig del av Stockholmsregionens kulturella utbud.

Precis som övriga nämnder och bolag inom Region Stockholm ska kulturnämnden effektivisera sin verksamhet och göra tydliga prioriteringar – med invånaren i fokus.

 

Tillbaka till nyhetslistan