Budget 2020: Hälso- och sjukvård av god kvalitet

Inom Region Stockholm pågår omställningen av hälso- och sjukvården där vård ska ges på rätt nivå i hälso- och sjukvårdssystemet och nära invånaren. Därför betonas en stärkt primärvård där husläkarna fortsatt är navet i vården.

Målet är att under mandatperioden göra det möjligt för alla som vill att välja en namngiven, fast husläkare. Patienter ska få nära vård på vårdcentral, barnavårdscentral och mödravårdscentral, både fysiskt och digitalt. Tillgängligheten i vården ska förbättras liksom kvaliteten i vården genom stärkt kunskapsstyrning och uppföljning.   

Budgeten lyfter också att ett regiontäckande nät av mottagningar för första linjens psykiatri ska utvecklas samt att kedjan av vård före, under och efter förlossningen ska vara stark.  Väntetider till operation ska kortas och det ska bli lättare för patienter att jämföra vårdens kvalitet. Stort fokus läggs på vård för äldre där vården genom ny överenskommelse med kommunerna i länet ännu kraftfullare hålls samman genom bland annat husläkare, hemtjänst, hemsjukvård och geriatrik.  

Vårdval reumatologi införs och befintliga vårdval ska utvecklas. Det ska också utredas hur god tillgänglighet och kostnadskontroll ska uppnås inom andra områden med hjälp av vårdval. Två nya närakuter ska upphandlas under mandatperioden. Region Stockholm ska fördjupa satsningen på digital tillgänglighet i vården. En utredning ska se över avgifterna för uteblivna besök för att öka effektiviteten och bättre använda vårdens resurser.

Fler samarbeten mellan Region Stockholm och länets kommuner, exempelvis kring hembesöksprogram och uppsökande verksamhet, ska utvecklas bland annat för att garantera äldre en värdig sammanhållen vård och omsorg.

En utredning ska genomföras för att både säkra tillgång till läkemedel vid kriser och höja beredskapen för de diagnoser som riskerar att öka i samband med framtida klimatförändringar. 

Vårdens ersättning ska ses över för att exempelvis inkludera prevention, digitala vårdmöten och kontinuerligt stöd på distans för personer med kronisk sjukdom. 

Investeringen i digitaliseringsprogrammet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, fortsätter under 2020 och pågår under flera år framöver. Målet med programmet är att förbättra hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning med en sammanhållen informationsmiljö. Genom att etablera tekniska lösningar och gemensam informatik möjliggörs patientdelaktighet, verksamhetsutveckling och digitalisering av hälso- och sjukvården. 

Region Stockholm arbetar för att Stockholmsregionen ska vara en ledande region för innovation, life-science och utveckling. Möjligheterna till kliniska prövningar i Stockholmsregionen behöver förbättras. Samarbetet med medtech-industrin, exempelvis genom fler testmiljöer och innovationspartnerskap, ska utvecklas. Alla vårdgivare – såväl Region Stockholms egna som privata – ska delta i utbildning och forskning.

I budgeten betonas att varje skattekrona inom Region Stockholm ska användas så effektivt som möjligt. Den administrativa överbyggnaden ska minska inom samtliga verksamheter, liksom antalet konsulter.

Tillbaka till nyhetslistan