Budget 2020: Hållbarhet ska genomsyra Region Stockholms arbete

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela Region Stockholms arbete och verksamheter. På så sätt uppnås minskad miljöpåverkan, minskade risker, ökad social hållbarhet och kostnadssänkningar på lång sikt.

Region Stockholm ska fortsätta att arbeta för att vara en ledande aktör i Europa gällande hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Arbetet med gröna obligationer ska stärkas på ett sätt som gynnar regionen ekonomiskt. 

För att gynna klimatvänligare alternativ ska ekonomiska incitament införas för nämnder och bolag.

Region Stockholm ska öka andelen nollutsläppsfordon och se över infrastrukturen för laddning av elfordon. Användning av plast ska minska och textilanvändningen bli mer effektiv. Mål om att minska Region Stockholms miljöpåverkan från livsmedel höjs och incitament för minskning av verksamheters avfall ska utvecklas.  

Under 2020 ska en policy för att tydliggöra Region Stockholms ansvar och ambitioner inom hållbarhetsområdet tas fram. Policyn ska täcka social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  

Ett hållbarhetsprogram ska utvecklas som baseras på en analys av relevanta, regionala och globala utmaningar. Områden där Region Stockholm har stor möjlighet att bidra till en mer hållbar Stockholmsregion ska prioriteras. Målen ska tydligt koppla till tillämpbara regionala, nationella och globala mål som RUFS 2050, FN:s Agenda 2030 och Klimatavtalet från Paris.  

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm ska bedrivas så att invånarna bemöts likvärdigt, individuellt och utan diskriminering. Regionstyrelsen ska stärka sin strategiska styrning av arbetet med social hållbarhet.  

Region Stockholm ska också säkerställa att det finns en aktuell plan för robust livsmedelsförsörjning vid kriser.  

 

Tillbaka till nyhetslistan