Budget 2020: Fokus på kärnverksamheterna i ett nytt ekonomiskt läge

I Region Stockholms budget för 2020 ligger fokus fortsatt på kärnverksamheterna. Målet är en hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik med hög kvalitet och god tillgänglighet.

Det kommer att krävas effektiviseringar i samtliga verksamheter och dessutom en översyn av investeringar samt minskade kostnader för inköp, eftersom prognoser visar på lägre ökningstakt för skatteintäkterna och ökade kostnader på grund av föreslagna ändringar i det statliga kostnadsutjämningssystemet.

Budgeten tar sin utgångspunkt i de prognostiserade ekonomiska förutsättningarna för de kommande fyra åren. På grund av att konjunkturen mattas av kommer det vara en inbromsad tillväxt och minskad sysselsättning, vilket resulterar i att skatteunderlaget i regionen inte kommer att fortsätta öka på samma sätt som tidigare. Dessutom kommer Region Stockholm under de närmaste åren att få en kraftigt ökad kostnad i det kommunala utjämningssystemet. Förslaget, om det genomförs, medför att Region Stockholms inbetalning till systemet ökar från 1,2 miljarder kronor 2018 till 4,2 miljarder kronor 2023.

För att Region Stockholm ska ha en hållbar ekonomi under dessa förutsättningar krävs att kostnadsutvecklingstakten i samtliga nämnder och bolag begränsas. Målet är att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt. Som ett första steg kommer det att krävas en mer effektiv administration med färre medarbetare, men också färre konsulter.

Samtliga nämnder och bolag ska effektivisera sina verksamheter och resurserna ska användas så effektivt som möjligt. Därför ska alla nämnder och bolag i sina verksamhetsplaner för 2020 redovisa hur effektiviseringar ska genomföras under 2020 och åren därefter. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och samtidigt effektivisera administration, lokalanvändning samt minska kostnaderna för inköp.

En särskild översyn av Region Stockholms investeringsverksamhet ska genomföras under 2020. Målet är att besluta vilka prioriteringar som måste göras och därigenom långsiktigt nå lägre utgifter och effektivt genomförda investeringar.

En viktig del i att minska kostnaderna är en effektiv upphandling. Därför ska arbetet med att nå målet att bli Sveriges bästa offentliga upphandlare och att vara drivande i Europa inom hållbar upphandling intensifieras. Arbetet ska leda till såväl lägre kostnader som en mer hållbar Stockholmsregion.

Tillbaka till nyhetslistan