Budget 2020: En hållbar arbetsgivare

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare. I budgeten understryks att medarbetarna är organisationens viktigaste resurs. En viktig del i att bli en hållbar arbetsgivare är ledarskapet, som fortsatt ska stärkas på alla nivåer inom Region Stockholm. Varje nämnd och bolag har ansvar för att utveckla både verksamheten och kompetensen hos medarbetarna.

I budgeten framhålls vikten av kontinuitet i vården. Varje bolag och nämnd ska därför vidta åtgärder för att minska personalomsättningen och sjukfrånvaron samt göra sig oberoende av inhyrd personal men också minska användningen av konsulter.

Lön ska sättas individuellt och lönespridningen, särskilt inom hälso- och sjukvården, ska öka. En särskild utmaning, som delas med andra regioner, är att bemanna akutsjukhusens dygnet-runt verksamheter med rätt kompetens på rätt plats. Denna måste kunna hanteras för en framgångsrik utveckling.

Medarbetarna ska känna sig trygga på arbetet därför ska bland annat utökad trygghetsutbildning erbjudas alla medarbetare.

Antalet platser för allmäntjänstgörings- (AT) och specialisttjänstgöring (ST) ska ökas. Ett antal sjuksköterskor och undersköterskor kommer också att erbjudas betalda specialistutbildningar.

För att Region Stockholm ska attrahera framtidens talanger behöver samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv stärkas. Det kan ske genom att exempelvis erbjuda testmiljöer och säker åtkomst till kvalitetssäkrade data för framtidens AI-forskare och utvecklare.  

Region Stockholm ska ta initiativ till ett samrådsforum med staten när det gäller kompetens- och utbildningsfrågorna inom hälso- och sjukvården. Syftet är att säkra kompetensförsörjningen för Sveriges regioner på lång sikt. 

Tillbaka till nyhetslistan