Finansregionrådets budgetförslag 2020 beslutat av regionstyrelsen

Hälso- och sjukvård och kollektivtrafik är prioriterade områden i budgetförslaget. Under 2020 betonas därutöver regionalt ledarskap, fortsatt omställning av vården och utbyggnad av kollektivtrafiken. Men också ett nytt ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar i alla verksamheter, översyn av investeringar och minskade kostnader för inköp.

Budgetförslaget beslutades av regionstyrelsen den 22 oktober och ska behandlas av regionfullmäktige den 19–20 november. Här sammanfattas budgetförslaget för 2020 för Region Stockholm.  

Ekonomiska förutsättningar 

Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i de ekonomiska förutsättningarna de kommande fyra åren. Regionen beräknas fortsätta växa med 35 000 nya invånare per år. I ett läge där högkonjunkturen mattas av med inbromsad tillväxt och fallande sysselsättning som resultat kommer skatteunderlaget i regionen inte fortsätta öka på samma sätt som tidigare. Region Stockholm kommer under de närmaste åren att få en kraftigt ökad kostnad i det kommunala utjämningssystemet. Förslaget, om det genomförs, medför att Region Stockholms avgift ökar från 1,2 miljarder 2018 kronor till 4,2 miljarder kronor 2023.  

 Nyckeln till en långsiktig hållbar ekonomi i balans är att kostnadsutvecklingstakten i samtliga nämnder och bolag begränsas omgående.  

Kärnverksamhet ska prioriteras och fokus kommer att ligga på hälso- och sjukvård och kollektivtrafik där hög kvalitet och god tillgänglighet är målsättningar att uppnå.  

I förslaget till budget är skattesatsen oförändrad, 12,08 öre. 

Hälso- och sjukvård av god kvalitet

Inom Region Stockholm pågår omställningen av hälso- och sjukvården där vård ska ges på rätt nivå i hälso- och sjukvårdssystemet och nära invånaren. I budgetförslaget betonas därför en stärkt primärvård där husläkarna fortsatt är navet i vården. Målet är att under mandatperioden göra det möjligt för alla som vill att lista sig hos en namngiven, fast husläkare. Patienter ska få nära vård på vårdcentral, barnavårdscentral och mödravårdscentral, både fysiskt och digitalt.  

Budgetförslaget lyfter också att ett regiontäckande nät av mottagningar för första linjens psykiatri ska utvecklas samt att kedjan av vård före, under och efter förlossningen ska vara stark.  Väntetider till operation ska kortas och det ska bli lättare för patienter att jämföra vårdens kvalitet. Stort fokus läggs på vård för äldre där vården genom ny överenskommelse med kommunerna i regionen ännu kraftfullare hålls samman genom bland annat husläkare, hemtjänst, hemsjukvård och geriatrik.  

Vårdval reumatologi ska införas och befintliga vårdval ska utvecklas. Det ska också utredas hur god tillgänglighet och kostnadskontroll ska uppnås inom andra områden med hjälp av vårdval. Två nya närakuter ska upphandlas under mandatperioden. Region Stockholm ska fördjupa satsningen på digital tillgänglighet i vården. En utredning ska se över avgifterna för uteblivna besök för att öka effektiviteten och bättre använda vårdens resurser.

Fler samarbeten mellan Region Stockholm och länets kommuner, exempelvis kring hembesöksprogram och uppsökande verksamhet, ska utvecklas.

En utredning ska genomföras för att både säkra tillgång till läkemedel vid kriser och höja beredskapen för de diagnoser som riskerar att öka i samband med framtida klimatförändringar. 

Vårdens ersättning ska ses över för att exempelvis inkludera prevention, digitala vårdmöten och kontinuerligt stöd på distans för personer med kronisk sjukdom. 

Fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken 

De kommande åren sker historiskt stora investeringar i regionens kollektivtrafik, däribland den största tunnelbaneutbyggnaden på över 40 år som ska ge regionen tre mil nya spår och 16 nya stationer, liksom en omfattande satsning på nya pendeltåg, stationer och nödvändigt underhåll. Under 2020 planeras investeringar i kollektivtrafiken för 10,3 miljarder kronor, inklusive utbyggd tunnelbana.  

Arbetet med att utveckla trygghetscentralen och införa trygghetskameror i trafiken ska fortsätta. Ett försök med flexibla nattstopp i busstrafiken görs under 2020.  

Budgetförslaget betonar fortsatt grön omställning, trygghet för resenärerna, tillgänglighet för människor med funktionsvariationer och ett främjande av mobilitet och blandpendling, exempelvis genom ett försök att ta med cykeln på lokalbanor. En framkomlighetskommission ska föreslå åtgärder för hur restiderna med buss kan kortas. En utredning av busslinje 4 ska genomföras med sikte på att möjliggöra en expressbuss. 

Målet är att antalet påstigande i kollektivtrafiken ska öka, ett led i strävan att Stockholm ska bli en klimatneutral region. Redan i dag drivs all kollektivtrafik på land enbart på förnyelsebara bränslen, och budgetförslaget anger en breddad elektrifiering av bussarna som nästa steg. 

Färdtjänstresenärerna ska bemötas av god service och Region Stockholm vill fortsätta utveckla resegarantin. För att skapa en mer enhetlig och rättssäker bedömning ska förutsättningar för att Region Stockholm övertar hela ansökningsprocessen för färdtjänsttillstånd utredas under 2020. 

Taxan för SL-kort höjs med 40 kronor till 930 under 2020 och priset för ett månadskort med Waxholmsbolaget blir också 930 kronor.  

För att finansiera ökade kostnader för färdtjänsten föreslås att högkostnadsskyddet höjs till samma nivå som för SL-taxan. 

Trafiknämnden ska ta fram mätetal för effektivitet, produktivitet och nytta vid satsningar så att rätt trafik på rätt plats vid rätt tillfälle prioriteras utifrån tillgängliga resurser. 

Åtgärder för att öka kollektivtrafikens attraktivitet och andel av de motoriserade resorna ska tas fram till 2021. 

Regionalt ledarskap 

Regionbildningen vid årsskiftet medförde ett större ansvar för tillväxt, miljö, infrastruktur och hållbar utveckling. Region Stockholm har därmed axlat det regionala ledarskapet och ska fortsätta vara regionens röst gentemot staten i dessa frågor. Arbetet ska ske i nära samverkan med länets kommuner, akademi och näringsliv.  

Tillsammans med kommunerna ska Region Stockholm arbeta för en effektiv användning av skattebetalarnas pengar, större investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur, ett näringsliv med hög internationell konkurrenskraft, en attraktiv arbetsmarknad samt forskning och högre utbildning som sätter Stockholmsområdet och hela Sverige i internationell framkant. 

Stockholmsregionen är i dag enligt EU-kommissionen Europas mest konkurrenskraftiga region. Regionen växer snabbt och i budgetförslaget betonas möjligheterna med stark tillväxt och goda livsmiljöer och samtidigt utmaningar som bostadsförsörjning och ökad trängsel i trafiken. För att främja regionens långsiktiga utvecklingskraft ska tillväxt- och regionplanenämnden under 2020 prioritera tre områden: regional fysisk planering, det regionala tillväxtuppdraget och en aktiv samverkan med andra aktörer.  

Region Stockholm prioriterar innovation, life-science och utveckling. Fler testmiljöer och innovationspartnerskap ska utvecklas. Alla vårdgivare – såväl Region Stockholms egna som privata – ska delta i utbildning och forskning. Region Stockholms tillgång till biobanker, kvalitetsregister och patient- och hälsodata ska tas tillvara. Under 2019 har Centrum för hälsodata inrättats och fortsätter utvecklas under 2020. Det tillhandahåller kvalitets- och integritetssäkrade hälsodata och har ett viktigt uppdrag att underlätta för forskning och för utveckling av ny kunskap, nya behandlingsmetoder, läkemedel och medicinteknik.  

Investeringen i digitaliseringsprogrammet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM fortsätter under 2020 och pågår under flera år framöver. Målet med programmet är att förbättra hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning med en sammanhållen informationsmiljö. Genom att etablera tekniska lösningar och gemensam informatik möjliggörs patientdelaktighet, verksamhetsutveckling och digitalisering av hälso- och sjukvården. 

Hållbarhetsperspektivet centralt 

Budgetförslaget betonar att hållbarhetsfrågan ska genomsyra hela Region Stockholms arbete och perspektivet alltid beaktas när beslut fattas.  

Region Stockholm ska fortsätta att arbeta för att vara en ledande aktör i Europa på hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Arbetet med gröna obligationer ska stärkas. 

Ekonomiska incitament för att gynna klimatvänligare alternativ ska införas för nämnder och bolag. Regionens klimatpåverkan vid val av möten och tjänsteresor ska minska. 

Region Stockholm ska också öka andelen nollutsläppsfordon och se över infrastrukturen för laddning av elfordon. Användning av plast ska minska och textilanvändningen bli mer effektiv. Mål om att minska Region Stockholms miljöpåverkan från livsmedel höjs. Incitament för minskning av verksamheters avfall ska utvecklas.  

Under 2020 ska ett hållbarhetsprogram tas fram som baseras på en analys av relevanta, regionala och globala utmaningar. Områden där Region Stockholm har stor möjlighet att bidra till en mer hållbar region ska prioriteras. Målen ska tydligt koppla till mål som RUFS 2050, FN:s Agenda 2030 och Klimatavtalet från Paris.  

En policy ska tas fram för att tydliggöra Region Stockholms ansvar och ambitioner inom hållbarhetsområdet. Policyn ska täcka social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm ska bedrivas så att invånarna bemöts likvärdigt, individuellt och utan diskriminering. Regionstyrelsen ska stärka sin strategiska styrning av arbetet med social hållbarhet.  

Regionen ska också säkerställa att det finns en aktuell plan för robust livsmedelsförsörjning vid kriser.  

Samlande aktör för kulturlivet 

Kulturnämnden i Region Stockholm ska stärka sin roll som en samordnande aktör i regionens kulturliv. Nämnden ger ekonomiskt stöd till kulturaktörer i Stockholmsregionen och budgetförslaget betonar vikten av en fri kultur av hög kvalitet. Konst och kultur ska också fortsätta att vara en integrerad del av kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården. Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska utvecklas för att bli ledande när det gäller kunskap kring hur kulturen på ett evidensbaserat sätt kan främja patienters tillfrisknande och medarbetares och anhörigas välbefinnande. Andra delar som lyfts fram i budgetförslaget är exempelvis Film Stockholms och Filmbasens arbete, liksom verksamheten i Stockholms Konserthus.  

Attraktiv arbetsgivare 

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare. I budgetförslaget understryks att medarbetarna är regionens viktigaste resurs. Kraft ska enligt budgetförslaget läggas på att göra Region Stockholm till en attraktivare arbetsgivare. En viktig del i detta är ledarskapet, som fortsätt ska stärkas på alla nivåer inom regionen. Varje nämnd och bolag har ansvar för att utveckla både verksamheten och kompetensen hos sina medarbetare. 

Lön ska sättas individuellt och lönespridningen, särskilt inom hälso- och sjukvården, ska öka. En särskild utmaning, som delas med andra regioner, är att bemanna akutsjukhusens dygnet-runt verksamheter med rätt kompetens på rätt plats. Attraktiviteten ska öka genom att fler beslut om hur vården ska organiseras fattas av vårdens professioner, liksom genom en tydligare koppling mellan ansvar och befogenheter och en platt beslutsstruktur. 

Region Stockholm ska ta initiativ till ett samrådsforum med staten när det gäller kompetens- och utbildningsfrågorna inom hälso- och sjukvården. Syftet är att säkra kompetensförsörjningen för Sveriges regioner på lång sikt. 

Antalet allmäntjänstgörings- (AT) och specialiseringstjänstgöringstjänster (ST) ska ökas. Ett antal sjuksköterskor och undersköterskor kommer också att erbjudas betalda specialistutbildningar.

För att Region Stockholm ska attrahera framtidens talanger behöver enligt budgetförslaget samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv stärkas. Det kan ske genom att exempelvis erbjuda testmiljöer och säker åtkomst till kvalitetssäkrade data för framtidens AI-forskare och utvecklare.  

Effektiviseringar, översyn av investeringar och minskade kostnader för inköp 

Det som beskrivits ovan är möjligt trots den nya kostnadsutjämningen, men kräver effektiviseringar, översyn av investeringar och minskade kostnader för inköp för att kunna realiseras.  

Varje skattekrona måste användas så effektivt som möjligt. Den administrativa överbyggnaden måste därför enligt budgetförslaget minska, liksom antalet konsulter. Samtliga nämnder och bolag ska effektivisera sina verksamheter och resurserna ska användas effektivt med fokus på länets invånare för bästa valuta för skattepengarna. Därför ska alla nämnder och bolag enligt budgetförslaget i sina verksamhetsplaner för 2020 redovisa hur effektiviseringar ska genomföras under 2020 och åren därefter. Utgångspunkten för detta ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp.  

En särskild översyn av regionens investeringsverksamhet ska också genomföras 2020 för att säkerställa tydliga prioriteringar, långsiktigt lägre utgifter och effektivt genomförda investeringar.  

Arbetet med att nå målsättningarna att bli Sveriges bästa offentliga upphandlare och att vara drivande i Europa inom hållbar upphandling ska intensifieras. Arbetet ska leda till såväl lägre kostnader som en mer hållbar Stockholmsregion. Regionens mål ska vara att uppnå kostnadsminskningar om minst fem procent per kategori inom tre år från det att arbetet inom respektive kategori påbörjats. Inköp av hälso- och sjukvård/kollektivtrafik undantas, där Hälso- och sjukvårdsnämndens inköp ska utvecklas för att kännetecknas av ekonomiskt effektiva affärer, som ger rätt kvalitet till bästa möjliga pris. AB SL ska under förutsättning av trafiknämndens och i förekommande fall regionfullmäktiges godkännande genomföra inköp och försäljning av mark samt förändringar av trafikanläggningar med rätt kvalitet till bästa möjliga pris.

Styrning, ledning och uppföljning 

För att ytterligare stärka ledning och styrning inom Region Stockholm förstärks målstyrningen i budget 2020. Region Stockholm inför även en ny modell för integrerad ledning och styrning av verksamhet och ekonomi som omfattar hela Region Stockholms verksamhet. Genom modellen kan Region Stockholm analysera hur alla nämnder och bolag följer fullmäktiges mål, ekonomi, kvalitet och hållbarhet i verksamheten. Uppföljning sker utifrån de mål som beslutats i budgetförslaget. För all verksamhetsuppföljning är det av yttersta vikt att säkerställa en effektiv verksamhet som skapar värde för invånarna.  

Det föreslagna budgetförslaget i siffror 

 • Budgetförslaget uppfyller balanskravet och omsättningen uppgår till cirka 108 miljarder kronor för 2020.  
 • Det budgeterade resultatet är 311 miljoner kronor, resultatet exklusive omställningskostnader är 635 miljoner kronor.  
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.  
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 40 kronor till 930 kronor för ett 30-dagarskort i januari 2020 (taxan för 2019 är 890 kr) och rabatterat pris blir 620 kronor, vilket behövs för utbyggnad av kollektivtrafiken.  
 • Kostnaden för 30-dagarsperiodkorten i Waxholmsbolagets trafik höjs till 930 kr för vuxna och till 620 kr för pensionär, ungdom och student.  
 • Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 14,9 miljarder kronor varav 4,6 miljarder kronor i vården och dess lokaler samt 10,3 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana. 
 • Investeringsplanen omfattar 123,2 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.  
 • Nämnderna tillförs 80,2 miljarder kronor i anslag i budgetförslaget för 2020. Det är ca 2,1 miljarder (2,6 procent) kronor mer än i budgeten för 2019. Anslag till nämnderna:
 • Hälso- och sjukvården, det vill säga hälso- och sjukvårdsnämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, patientnämnden samt kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, tillförs i budgetförslaget 65,7 miljarder kronor i för 2020, vilket är 1,7 miljarder (+2,6 procent) mer än i budgeten för 2019. 
 • Kollektivtrafiken, trafiknämnden och färdtjänstnämnden, tillförs 11,0 miljarder kronor i budgetförslaget för 2020 vilket är 313 miljoner (+3,3 procent) kronor mer än i budgeten för 2019.  
 • Anslaget till regionstyrelsen föreslås till 2,6 miljarder kronor (2 642,1 miljoner kronor) för 2020, en ökning med 13 miljoner jämfört med 2019.  
 • Anslaget för tillväxt- och regionplanenämnden föreslås till 187,1 miljoner för 2020, vilket innebär en ökning med 1,9 miljoner jämfört med 2019.  
 • Anslaget till kulturnämnden föreslås bli 537,4 miljoner kronor för 2020, vilket är en ökning med 7,4 miljoner jämfört med 2019.  
 • Anslaget till fastighets‐ och servicenämnden föreslås till 47,5 miljoner kronor, en ökning med 5,5 miljoner jämfört med 2019. 

Ärendebilagor

I budgetförslaget 2020 finns 11 bilagor som en del av själva budgetdokumentet. I samband med regionfullmäktiges beslut om budget 19-20 november föreslås fullmäktige också besluta om ett antal övriga ärenden som inte är en del av budgetdokumentet.

Dessa kan du läsa om i Regionstyrelsens förslag till ärendebilagor till budgetförslag 2020 som innehåller följande dokument:

 • Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 13 juni 2019, RS 2019-0533
 • Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2019, RS 2019-0533
 • Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 2019-0551
 • Sjukhusavtal 2020–2023 för Karolinska Universitetssjukhuset, RS 2019-0960
 • Sjukhusavtal 2020–2023 för Södersjukhuset AB, RS 2019-0960
 • Sjukhusavtal 2020–2023 för Danderyds Sjukhus AB, RS 2019-0960
 • Sjukhusavtal 2020–2023 för Södertälje Sjukhus AB, RS 2019-0960
 • Sjukhusavtal 2020–2023 för S:t Eriks Ögonsjukhus AB, RS 2019-0960
 • Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 8 oktober 2019, RS 2019-0960
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 september 2019, RS 2019-0960
 • Förteckning över motioner
 • Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017-1198
 • Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669
 • Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549
 • Riktlinje för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården, RS 2019-0532
 • Reglemente för partistöd mandatperioden 2018–2022, LS 2018-1216
 • Riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866
 • Riktlinje för investeringar, RS 2019-0867
 • Promemoria om styrande dokument daterad den 26 september 2019, RS 2019-0902

Partiernas budgetförslag

Alla partiers budgetförslag finns att ta del av på sidan Partiernas förslag till budget 2020 vartefter de offentliggörs.

Tillbaka till nyhetslistan