Region Stockholm uppfyller tuffa klimatmål

Region Stockholm är världsledande när det gäller omställning till förnybar energi inom kollektivtrafik och har nära halverat sin klimatpåverkan sedan 2011. Det visar 2018 års miljöredovisning.

Målet för 2018 var att minska klimatpåverkan med 42 procent jämfört med 2011 och det har uppnåtts med god marginal. Jämfört med 1990 uppskattas klimatpåverkan vara nästan 70 procent lägre.

- Den stora minskningen beror främst på övergången till förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken och förnybar energi inom fastigheter. Sedan 2018 drivs SL-bussarna till 100 procent av förnybara drivmedel, vilket gör Stockholm till första huvudstaden i världen med en bussflotta som drivs helt av förnybara drivmedel, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef Region Stockholm.

All kollektivtrafik på land drivs med biobränslen eller el som kommer från sol, vind och vatten. Målet är att även båttrafiken ska vara fossilfri.

Charlotta Brask lyfter vikten av att de stora investeringar som nu görs i vårdfastigheter och infrastruktur görs på ett hållbart sätt. Bygg- och anläggningsprojekt står för en väsentlig del av Region Stockholms klimatpåverkan de kommande åren.

- Utbyggnaden av tunnelbanan är ett bra exempel där Region Stockholm ligger i framkant när det gäller klimatreducerande åtgärder i byggprocessen. Exempel på åtgärder är lokal återanvändning av bergmassor, klimatkrav i upphandling, material- och resursoptimering av anläggningar, klimatkrav på byggmaterial samt val av trästomme om möjligt istället för stål och betong, säger Charlotta Brask.

Anpassning till klimatförändringar

Vad gäller energianvändning i fastigheter så ligger Region Stockholm nära målet på en 10-procentig minskning till år 2021. Energianvändningen ligger på samma nivå som 2017 vilket får ses som ett bra resultat sett till den varma sommaren 2018 och de särskilda omständigheter som rått kring att upprätthålla patientsäkerhet och god vårdmiljö.                                                                                                                         

Region Stockholm har under 2018 påbörjat ett systematiskt klimatanpassningsarbete inför klimatförändringar och extremväder. Värmeböljan sommaren 2018 innebar ett ökat vårdbehov, inställda operationer, försämrad arbetsmiljö och krishantering.

- En rad åtgärder har identifierats för att möta liknande utmaningar; bland annat att säkra fler medarbetare till den akuta dygnetruntvården, arbeta enligt riktlinjer i ett akut skede, övervaka luftfuktighet och temperatur löpande och installera avfuktare och kylaggregat, säger Charlotta Brask.

Upphandling – ett verktyg för hållbarhet

Region Stockholm är en stor inköpare av både produkter och tjänster. Ambitionen är att vara en ledande aktör i Europa när det gäller hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

- För att bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi har Region Stockholm sedan 2013 arbetat för en övergång till biobaserade material. Numera används enbart biobaserat sopsäckar, soppåsar och fryspåsar, och under 2018 har arbete pågått med övergång till även biobaserade skyddsförkläden, berättar Charlotta Brask.

Övergång till biobaserat för dessa produktgrupper beräknas minska klimatpåverkan med cirka 2 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven bil som körs 240 varv runt jorden.

Ökad andel ekologisk mat och minskat svinn

Ett annat mål är att klimatpåverkan från patientmåltider ska minska. Ett sätt är att minska mängden matavfall. Matsvinnet har i genomsnitt minskat med 13 procent jämfört med året innan. Dock visar mätningarna att totalt 350 ton slängdes under 2018, så det finns fortfarande mycket kvar att göra.  Verksamheterna jobbar metodiskt med frågan och förändringar i måltidssystem har gjort att matsvinnet minskar. Charlotta Brask förklarar;

- Exempelvis kan två fasta mål mat bytas ut mot en större måltid kompletterat med några mellanmål eller smårätter om patienten önskar det. Detta har lett till att mängden svinn har minskat. På Danderyds sjukhus har portionssvinnet minskat från 31 procent till 18 procent det senaste året. Södersjukhuset nya måltidskoncept har minskat matsvinnet med 70 procent.

Att öka mängden ekologiska livsmedel är ett mål som gynnar biologisk mångfald. Alla verksamheter uppvisar en ökning i andelen ekologisk i patientmåltider och totalt uppgår andelen till 41 procent, en ökning med 14 procent jämfört med 2017.

Tillbaka till nyhetslistan