Upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård

För att säkra tillgången till specialiserad kirurgi i öppenvården på lång sikt har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att en ny konkurrensutsatt upphandling enligt LOU påbörjas och att förvaltningen ska återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.

Under 2017 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att upphandla tre uppdrag inom specialiserad kirurgi i öppenvården. Tilldelningsbeslutet begärdes överprövat och den efterföljande processen innebar att två av uppdragen inte undertecknades då parterna gör olika juridiska bedömningar.

Säkra vårdutbud på kort sikt

Då regionen oväntat står utan leverantörer för två av objekten i den genomförda upphandlingen och med beaktande av patientsäkerhetsskäl anses synnerliga skäl föreligga för direktupphandling enligt LOU 19 kap. 7 § 3 st. för att säkerställa tillgången till specialiserad kirurgi i öppenvård genom lämpliga kortsiktiga interimslösningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat om en interimslösning där två avtal tecknas med leverantörer som idag bedriver kirurgisk vård, ett med Ersta Diakonisällskap och ett med Capio Specialistcenter AB. Genom dessa åtgärder bedömer förvaltningen att befolkningens behov av specialiserad kirurgi i öppenvård ska vara säkrad fram till dess att den nya konkurrensutsatta upphandlingen är genomförd och nytt avtal/nya avtal som är mer långsiktiga finns på plats.

Bakgrund

Uppdraget omfattar specialiserad öppenvård inom specialiteten kirurgi. I uppdraget ingår utredning, diagnostik, behandling och uppföljning, som varken kräver akutsjukhusens resurser eller högspecialiserade kompetens eller kan utföras av primärvården. I uppdraget ingår ansvar för besvär under det postoperativa förloppet förutsatt att besvären inte kräver akutsjukhusens resurser.

Den nya upphandlingen föreslås i allt väsentligt bygga på tidigare upphandlingsunderlag med justeringar utifrån den information som nu är känd om befolkningens vårdbehov samt en analys av marknadsläget.

Tillbaka till nyhetslistan