Budget 2019: Nytt sätt att styra när landstinget blir Region Stockholm

Den nya regionstyrelsen stärker sin uppföljning av både ekonomi och resultat. Samtidigt får Region Stockholms nämnder och bolag ökat utrymme att avgöra hur målen ska nås. Det är ett par av förändringarna i den budget som nu har beslutats av fullmäktige.

Den 1 januari 2019 övergår landstinget till att bli Region Stockholm med större ansvar för bland annat tillväxt, bostäder, näringsliv och samhällsplanering. Därför har landstingsfullmäktige beslutat om en ny politisk organisation som ska tydliggöra ansvar, roller och uppdrag.

Utökat uppdrag för regionstyrelsen

Regionstyrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhet i hela Region Stockholm ska stärkas. Det betyder ökad uppföljning av att mål och vision uppnås med hjälp av nya indikatorer, att regelverk följs och att verksamheten är effektiv och bedrivs inom beslutade ekonomiska ramar. Det ska göra att resurser frigörs till kärnverksamheterna, som kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, kultur och regional utveckling. Invånarnas behov ska vara i fokus.

Region Stockholm får nya nämnder

Region Stockholm får efter beslut av fullmäktige tre nya nämnder samtidigt som övriga nämnder får förändrade uppdrag. Totalt kommer Region Stockholm att ha elva nämnder mot tidigare åtta.

En större förändring är bildandet av den nya fastighets- och servicenämnden. De kommer ansvara för Region Stockholms fastigheter utanför kollektivtrafiken och dessutom kommer viss administration och IT koncentreras till nämnden som i sin tur stödjer andra nämnder och bolag. Syftet är att det ska bli mer effektivt och att dubbelarbete ska undvikas. Dessutom får färdtjänstfrågorna och vårdens kunskapsstyrning egna nämnder. Förändringarna införs den 1 januari.

Läs mer om de nya nämnderna.

Fler beslut närmare verksamheterna

Samtidigt som uppföljningen av mål och resultat blir tätare ska den detaljerade styrningen av Region Stockholms verksamheter minska. Meningen är att verksamheterna ska få större möjlighet att avgöra hur målen uppfylls.

Om besluten

Ett första beslut om ny politisk organisation togs av landstingsfullmäktige den 20 november. På dagens landstingsfullmäktige fattades beslut om budget och reglementen. Det är genom reglementen som nämnder och bolag får sina uppdrag.

Tillbaka till nyhetslistan