Budget 2019: Ny fördelning av arbetsuppgifter mellan Region Stockholms nämnder

Region Stockholm får tre nya nämnder samtidigt som övriga nämnder får förändrade uppdrag. Syftet är att samla frågor som hänger ihop och därigenom tydliggöra och effektivisera ansvarsfördelning, styrning och uppföljning.

Ett viktigt uppdrag är att minska administrativa kostnader för att frigöra mer resurser till Region Stockholms kärnverksamheter. Därför kommer två av de nya nämnderna att stödjas av befintliga förvaltningar.

Regionstyrelsen (ändrat uppdrag)

Det som tidigare kallades landstingsstyrelsen. Ska ha större fokus på strategisk styrning och uppsikt över att de beslutade målen uppfylls inom fastställda ekonomiska ramar. Områden som tidigare omfattat drift av verksamheter flyttas bort från regionstyrelsen.

Fyra utskott och beredningar arbetar under regionstyrelsen: arbets- och personalutskottet, miljö- och hållbarhetsberedningen, produktionsutskottet, länsplane- och samhällsplaneringsutskottet samt innovations och utvecklingsutskottet och forskningsberedningen.

Tjänstemannaorganisation: Regionstyrelsen stöds i arbetet av regionledningskontoret (tidigare landstingsstyrelsens förvaltning).

Hälso- och sjukvårdsnämnden (ändrat uppdrag)

Ansvarar fortfarande för beställning av hälso- och sjukvård och tandvård som svarar mot befolkningens behov. Nämnden ansvarar också för behovsanalyser och långsiktig planering.

Ett utskott och sju beredningar arbetar under hälso- och sjukvårdsnämnden: avtalsutskottet, valfrihets- och tillgänglighetsberedningen, kompetensförsörjningsrådet, kvalitetsrådet, folkhälsoberedningen, seniorvårdsberedningen, tandvårdsberedningen och psykiatriberedningen.

Tjänstemannaorganisation: hälso- och sjukvårdsförvaltningen (som också kommer att arbeta åt vårdens kunskapsstyrningsnämnd)

Trafiknämnden (ändrat uppdrag)

Ansvarar för kollektivtrafiken på land och till sjöss. Ansvarar för planering, samverkan och upphandling.

Ett utskott och tre beredningar arbetar under trafiknämnden: sjötrafikutskottet, sjötrafikberedningen, tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen samt beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken.

Tjänstemannaorganisation: trafikförvaltningen och förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Tillväxt- och regionplanenämnden (ändrat uppdrag)

Ansvarar för Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling och regional fysisk planering och tar fram förslag till regional utvecklingsstrategi.

Två beredningar arbetar under tillväxt och regionplanenämnden: beredningen för regional attraktionskraft och klimatberedningen.

Tjänstemannaorganisation: tillväxt och regionplaneförvaltningen

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (NY)

Ansvarar bland annat för kunskapsstöd till vården, läkemedelsfrågor, regional cancerplan och minskad användning av antibiotika. En viktig uppgift är den nationella nivåstruktureringen för hälso- och sjukvården.

Tjänstemannaorganisation: Nämnden kommer köpa förvaltningsstöd av hälso- och sjukvårdsnämnden

Fastighets- och servicenämnden (NY)

Ansvarar för Region Stockholms fastigheter (förutom de som tillhör kollektivtrafiken). De ska också ansvara för gemensamma servicefunktioner inom administration och it. Ett annat viktigt fokus för nämnden blir arbete för klimatanpassning och energieffektivisering.

Under nämnden arbetar fastighetsomställningsberedningen

Tjänstemannaorganisation: serviceförvaltningen och Locum AB

Patientnämnden

Är vårdens opartiska och fristående instans dit patienter, anhöriga och anställda inom vården kan vända sig när det har uppstått problem i kontakterna med vården eller när det finns klagomål på vården.

Tjänstemannaorganisation: Patientnämndens förvaltning

Färdtjänstnämnden (NY)

Ansvaret för färdtjänsten har legat på ett utskott och en beredning under Trafiknämnden. Området får nu en tydligare politisk styrning genom att det läggs under en egen nämnd.

Under nämnden ansvarar färdtjänstutskottet för personärenden inom Färdtjänsten.

Tjänstemannaorganisation: Nämnden kommer köpa förvaltningsstöd av trafiknämnden

Kulturnämnden

Ansvarar för att främja kulturen inom Region Stockholm och i Stockholms län samt leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet.

Tjänstemannaorganisation: kulturförvaltningen

Ytterligare två av Region Stockholms verksamheter ingår i nämndsorganisationen: Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Tillbaka till nyhetslistan