Budget 2019: Insatser för att Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare

Fler möjligheter till utbildning och bättre arbetsvillkor för Region Stockholms medarbetare i vården. Det är insatser för att bli en mer attraktiv arbetsgivare som fullmäktige beslutat om idag.

Budgeten för 2019 definierar medarbetarna som Region Stockholms viktigaste resurs. Regionstyrelsens anslag till kompetensförsörjning ökas därför med 200 miljoner kronor. Pengarna ska gå till utbildning, insatser för bättre arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor. Fokus ligger på personalen i hälso- och sjukvården, främst medarbetarna i akutsjukvården.

Även lönespridning, mer hälsosamma arbetsscheman och stöd till chefer lyfts som viktiga åtgärder för att Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Medarbetarnas löner ska sättas individuellt med tydligare koppling till erfarenhet och ansvar. Överlag formuleras i budgeten en ambition att detaljstyrningen ska minska samtidigt som uppföljningen av de övergripande målen ska stärkas.

Patientens behov styr

Arbetstider, schemaläggning och bemanning i hälso- och sjukvården ska avgöras lokalt, i verksamheterna. Enligt budgeten är det patienternas behov som ska vara vägledande för besluten, exempelvis när det gäller scheman och bemanning. Arbetet för att på sikt minska andelen inhyrd personal, från dagens 2,2 procent av den totala bemanningskostnaden, ska fortsätta.

Prioriteringen är ett led i arbetet för att nå visionen om en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion.

Tillbaka till nyhetslistan