Budget 2019: Hållbarhetsarbetet ska stärkas

Hållbara patientmåltider och effektivare textilanvändning. Det är två av flera insatser för ett stärkt hållbarhetsarbete som fullmäktige beslutat om.

En rad åtgärder vidtas för att minska Region Stockholms påverkan på klimatet. Hållbarhetsfrågan ska enligt budgeten genomsyra hela Regions Stockholms arbete, både när det gäller miljöarbetet och den sociala hållbarheten. Det ska ske både på övergripande organisatorisk nivå och i konkreta sakfrågor.

Några exempel:

  • Samtliga nämnder och bolag ska redovisa resultatet av sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsredovisning.
  • En hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram ska arbetas fram. Målen ska tydligt kopplas till regionala, nationella och globala mål som RUFS 2050, FN:s Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris.
  • Nödvändiga lednings-, styrnings och organisationsjusteringar ska genomföras.
  • Andelen nollutsläppsfordon, bland Region Stockholms egna fordon, ska öka under 2019.
  • Användningen av engångsartiklar ska minska. Plastartiklar i möjligaste mån fasas ut.
  • Resepolicyn ska förtydligas så att den tydligt beaktar klimatpåverkan vid val av tjänsteresa.
  • Arbetet med gröna obligationer ska stärkas.
  • Breddad elektrifiering av busstrafiken, 127 000 nya bussavgångar, försök med nya pendelbåtslinjer 2020, extra pengar till cykelstråk och stora investeringar i kollektivtrafiken, exempelvis utbyggnaden av tunnelbanan med 17 nya stationer de närmaste åren, ska också bidra till att nå klimatmålen.
  • En regional syn på hanteringen av cyklar och eldrivna fordon inom delningsekonomin ska formuleras. För att genomföra det arbetet permanentas det regionala cykelkansliet under tillväxt- och regionplanenämnden.

Arbetet med hållbarhetsfrågorna är en del i Region Stockholms vision om en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. Målet är att regionen ska vara klimatneutral 2045.

Tillbaka till nyhetslistan