Stockholms läns landstings delårsrapport augusti 2018

Resultatet före omställningskostnader, för perioden januari - augusti, var 3 905 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet för år 2018 är 2 000 miljoner kronor före omställningskostnader.

Det positiva resultatet förklaras främst av högre samlade skatteintäkter i kombination med lägre finansiella kostnader. Några nämnder och bolag prognostiserar ett ökat underskott för 2018, jämfört med tidigare rapporter under året. Det handlar framförallt om akutsjukhusen där Karolinska Universitetssjukhuset har en prognos på minus 540 miljoner kronor för helåret. Men även Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har prognostiserat ökade kostnader jämfört med tidigare prognoser.

- Arbetet med att hålla nere kostnaderna måste fortsätta även när vi på koncernnivå har ett positivt resultat för perioden. Framförallt med tanke på vi ska klara kommande års pensionskostnader och investeringsbehov. Då är ett det önskvärt med ett överskott på 1,5-2,5 miljarder kronor, säger Henrik Gaunitz ekonomidirektör för Stockholms läns landsting.

- För Karolinska Universitetssjukhuset är den negativa prognosen huvudsakligen ett resultat av att sjukhuset inte helt ställt om verksamheten enligt den plan och budget som lades för 2018. Vi har en dialog med dem och de övriga sjukhusen med en negativ kostnadsutveckling.

Henrik Gaunitz poängterar att han ser att det finns en tydlig ambition på Karolinska och de övriga akutsjukhusen för att komma tillrätta med situationen och nå målet med en ekonomi i balans vid årets slut.

Intäkter

Verksamhetens intäkter under perioden uppgick till 15 823 miljoner kronor vilket är 13 procent högre än motsvarande period 2017. De samlade skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgick till 51 985 miljoner kronor vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen för verksamhetens samlade skatteintäkter uppgår till 78 008 miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick för perioden till 59 103 miljoner kronor, och har ökat med 5,7 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Utvecklingstakten för bemanningskostnader är inte långsiktigt hållbar och behöver sänkas. Aktiviteter pågår för att adressera frågan. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader utgör 59 procent av verksamhetens kostnader. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar och uppgår till 3 649 miljoner kronor.

Investeringar

Stockholms län växer kraftigt och landstinget bygger ut och rustar upp både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården genom ansvarsfulla investeringar. Investeringarna för 2018 prognostiseras uppgå till 13 401 miljoner kronor. Under perioden har landstinget investerat 6 956 miljoner kronor vilket motsvarar 41 procent upparbetningsgrad i förhållande till årsbudgeten för investeringar.

Om delårsrapporten

Delårsrapporten omfattar landstingskoncernens verksamheters måluppfyllelse, förutom de som endast mäts på helår, och ekonomiska utfall samt årsprognos i relation till budget.

Tillbaka till nyhetslistan