Förslag till ny politisk organisation

Nu har landstingsstyrelsen beslutat om ny politisk organisation och vilka områden de olika nämnderna kommer att ansvara för under den nya mandatperioden. Förslaget ska beslutas vid landstingsfullmäktiges sammanträde 20 november.

En politisk organisation med enklare struktur och tydligare ansvarsförhållanden ska ge blivande Region Stockholm ännu bättre förutsättningar att nå visioner och mål för kärnverksamheterna. Det är utgångspunkterna i landstingsstyrelsen förslag. Landstingsstyrelsen ska också stärka sin förmåga till strategisk styrning och att fullgöra sin uppsiktsplikt, enligt förslaget. Den 1 januari 2019 tar Stockholms läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och blir i samband med det region istället för landsting.

Tre nya nämnder inrättas för att förbättra styrning och ledningen av landstingets verksamhet: färdtjänstnämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd samt fastighets- och servicenämnden. Det blir också ändrade uppdrag för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden och tillväxt- och regionplanenämnden.

I samband med årsskiftet och övergången till region ska Stockholms läns landsting benämnas Region Stockholm.

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen ska samordna och leda landstingets nämnder och bolag samt följa upp att landstingsfullmäktiges beslut förverkligas. Landstingsstyrelsen ska även ansvara för den övergripande strategiska styrningen och utvecklingen av landstinget som helhet.

Under landstingsstyrelsen inrättas fyra utskott:

Arbets- och personalutskottet ska ha ett övergripande ansvar för landstingets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Utskottet ska också ansvara för arbetsgivarfrågor och strategisk kompetensförsörjning inom landstinget. Under arbets- och personalutskottet finns också miljö- och hållbarhetsberedningen som bevakar miljöprogram, energi- och klimatfrågor samt social hållbarhet inom landstingets verksamheter.

Produktionsutskottet ska ha ansvar för ägarstyrning, produktionsplanering och samordning mellan landstingets egna hälso- och sjukvårdsverksamheter så att de uppnår landstingsfullmäktiges mål och ägardirektiv.

Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet har ansvar för att upprätta förslag till länsplan för transportinfrastruktur samt förankring av planen.

Innovations- och utvecklingsutskottet ska ansvara för bland annat för landstingets arbete med e-hälsa, framtidens vårdinformationsmiljö, digitalisering och innovation samt vissa internationella frågor. Utskottet bevakar även frågor om vårdexport och regional digital infrastruktur. Under utskottet inrättas också en forskningsberedning som bevakar frågor om landstingets strategiska inriktning gällande forskning och utbildning (FoU) inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för att beställa ett utbud av hälso- och sjukvård samt tandvård som svarar mot befolkningens behov samt för behovsanalys och långsiktig planering av hälso- och sjukvården inom landstinget.

Under hälso- och sjukvårdsnämnden inrättas ett utskott och sju beredningar:

 1. Avtalsutskottet som bland annat ska godkänna och teckna avtal med vårdgivare samt utveckla och förändra vårdval.
 2. Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen kommer bland annat ansvara för att föra dialog med vårdvalsaktörer och bevaka vårdvalen. Beredningen kommer också följa tillgängligheten i sjukvården i regionen.
 3. Kompetensförsörjningsrådet bevakar långsiktiga analyser av kompetensbehov inom hela sjukvårdssystemet och ansvarar för dialogen med akademier och staten samt regionens vårdgivare.
 4. Kvalitetsrådet bevakar den löpande kvalitetsuppföljningen av vården för att säkra såväl en god kvalitet som effektivitet i länets sjukvårdssystem.
 5. Folkhälsoberedningen bevakar folkhälsa och smittskydd och följer upp folkhälsoarbetet samt regional prioritering om minskade hälsoklyftor.
 6. Seniorvårdsberedningen ska bevaka frågor om geriatrik, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet och rehabilitering samt hjälpmedel.
 7. Tandvårdsberedningen bevakar frågor om tandvård.
 8. Psykiatriberedningen bevakar frågor om psykiatri och beroendevård.

Trafiknämnden

Trafiknämnden ska ansvara för kollektivtrafiken på land och till sjöss och har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av kollektivtrafiktjänster.

Under trafiknämnden inrättas ett utskott med en beredning samt två beredningar:

 1. Sjötrafikutskottet beslutar om trafikförändringar, upphandlingar, utredningar och trafikplikt för sjötrafiken. Sjötrafikberedningen bereder utskottets frågor
 2. Tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen bevakar frågor inom området tillgänglighet och framkomlighet.
 3. Beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken bevakar frågor om försöksverksamhet.

Tillväxt och regionplanenämnden

Nämnden ansvarar för regionplanering, regional tillväxt, trafikplanering kopplad till regionutvecklingsuppdraget (ej kollektivtrafik), regionalt utvecklingsansvar för samhällsbyggnad, infrastruktur och transporter (ej länsplanen), samt näringslivsutveckling, strategisk kompetensförsörjning och arbetsmarknadsutveckling samt landsbygd och skärgård.

Till stöd för tillväxt- och regionplanenämnden inrättas två beredningar:

 1. Beredningen för regional attraktionskraft bevakar arbetet med att stärka regionens attraktionskraft.
 2. Klimatberedningen bevakar regionala klimatfrågor samt uppföljning och genomförandet av klimatfärdplanen.

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Nämnden ansvarar för vårdens kunskapsstyrning: nationella nivåstruktureringen av sjukvården, kunskapsstöd, vårdprogram, läkemedelsfrågor i patientperspektiv (introduktion, prioriteringar), frågor om vårdens prioriteringar, nationella cancerstrategin, regional cancerplan, minskad antibiotikaanvändning, läkemedelsstöd samt utvecklingen av landstingets övergripande patientstyrningsförmåga.

Fastighets- och servicenämnden

Nämnden ansvarar för landstingets fastigheter, exklusive trafikfastigheter, samt landstingsgemensamma servicefunktioner. Under nämnden inrättas fastighetsomställningsberedningen som bland annat bevakar frågor om energieffektivisering, laddmöjligheter och klimatanpassning.

Färdtjänstnämnden

Nämnden ska ansvara för färdtjänsten och följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Färdtjänstutskottet ansvarar för personärenden inom färdtjänsten.

Kulturnämnden

Nämnden ska leda landstingets verksamhet inom kulturområdet för att erbjuda invånarna en bredd av kulturupplevelser, folkbildning och kulturskapande.

Patientnämnden

Nämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och anställda inom vården kan vända sig när det har uppstått problem i kontakterna med vården eller när det finns klagomål på bemötande, attityder och kvalitet i vårdens utförande.

Övriga nämnder

Även Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde är nämnder som ansvarar för respektive organisationers verksamheter.

Tillbaka till nyhetslistan