Finanslandstingsrådets budgetförslag för 2019

Frihet, trygghet och tillgänglighet i en attraktiv och hållbar Stockholmsregion. Det är utgångspunkten för den budget som presenterades av landstingets blågröna koalition den 13:e november. Landstingets goda ekonomi ska finansiera fortsatta satsningar på hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, administrationen ska minska och insatser för att bli en mer attraktiv arbetsgivare ska göras.

Den 1 januari 2019 övergår Stockholms läns landsting till att bli Region Stockholm. Budgeten för 2019 uppgår till cirka 104 miljarder kronor. 2,9 miljarder kronor mer läggs på hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i jämförelse med budgeten 2018 och vid sidan av detta genomförs investeringar på 15,7 miljarder kronor. Investeringsplanen omfattar 122,7 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana. 

Starkare styrning

För att genomföra de utpekade prioriteringarna betonas tydligare ledning och styrning av hela Region Stockholm. Styrningen mot mål och resultat inom ekonomiska ramar ska skärpas samtidigt som detaljstyrningen ska minska. Budgetförslaget lyfter fram att beslutshierarkin måste minska så att beslut kan fattas snabbare, närmare verksamheterna och vårdens vardag. Ansvarsfördelningen när det gäller beslut om landstingets investeringar ska också bli tydligare. Tydligare analyser av totalkostnader på ett antal års sikt ska också göras. 

Attraktiv arbetsgivare

En stort fokus ligger på att göra hälso- och sjukvården och hela Region Stockholm till en mer attraktiv arbetsgivare. Förslaget betonar medarbetarna som Region Stockholms viktigaste resurs. Medarbetare ska enligt förslaget ha individuell lönesättning och lönespridningen ska vara större. Arbetstider, schemaläggning och bemanning i hälso- och sjukvården ska avgöras i verksamheten, bland annat med syftet att arbetsmiljön ska bli mer hälsosam. I förslaget ingår också insatser för fler utbildningsplatser i verksamheterna för både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetet för att på sikt göra sig oberoende av inhyrd personal ska fortsätta och användningen av konsulter ska minska.

 Utbyggd primärvård

Vårdköerna ska kortas och fokus på primärvården öka. Alla invånare ska ha tillgång till en trygg nära hälso- och sjukvård. Den blågröna koalitionen gör därför sin största satsning på primärvården. Det är en del i en stor och långsiktig reform där vårdcentralerna ska kunna ta hand om hand fler patienter och större vårdbehov, för både fysisk och psykisk hälsa.  

Kollektivtrafiken byggs ut

Budgeten lyfter fram fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat ökad busstrafik och utbyggd av tunnelbana. Syftet är bland annat att få fler att avstå bil och på så sätt ta ett av flera steg mot en klimatneutral storstadsregion. Budgeten betonar samtidigt vikten av att beslutade förändringar planeras och koordineras så att de kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Hållbarhet för framtiden

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete i Region Stockholms verksamheter och beaktas i beslutsfattandet. Ambitionsnivån för arbetet med hållbarhet höjs för att göra Region Stockholm och Stockholmsregionen rustad för framtiden. Det handlar bland annat om ekonomiska incitament för klimatvänligare alternativ, översyn av resepolicy och hållbarhetskrav för upphandlingar. En särskild hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram ska också tas fram. 

Region Stockholm övertar länsstyrelsens ansvar för att utarbeta en plan för transportinfrastruktur i länet, dvs hur statens medel för infrastrukturinvesteringar i Stockholms län ska fördelas.  

Region Stockholm från 1 januari

Stockholms läns landsting blir Region Stockholm från 1 januari 2019 och övertar ansvar för att upprätta länsplanen för transportinfrastruktur. Det förutsätter en nära samverkan med främst länets kommuner om prioriteringar av investeringsmedlen.Regionbildningen medför ett större ansvar för bland annat tillväxtfrågor, hållbar regional utveckling, samhällsplanering, kompetensförsörjning och bostadsförsörjning. Regionen ska också gynna ett näringsliv med hög internationell konkurrenskraft samt forskning och högre utbildning. Ett nytt regionalt ledarskap ger också större möjligheter att lyfta Stockholmsregionens intressen i Sverige och Europa för att nå visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten tar sin utgångspunkt i de ekonomiska förutsättningarna de kommande fyra åren. Prognoserna visar på ett positivt resultat för 2018, precis som de senaste elva åren. Bedömningen är också att regionen fortsätter att växa med över 34 000 invånare per år fram till 2027. Samtidigt visar beräkningar att konjunkturen normaliseras med en sjunkande tillväxt i Sverige. Även tillväxten i skatteunderlaget väntas avta. I förslaget till budget blir skattesatsen oförändrad, 12,08 öre samtidigt som regionens bidrag till inkomstutjämningen väntas öka. 

Den föreslagna budgeten i siffror

 • Budgeten uppgår till cirka 104 miljarder kronor för 2019.
 • Budgeten uppfyller balanskravet.
 • Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 450 miljoner kronor.
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp
 • Nämnderna tillförs 78,1 miljarder kronor i anslag. Det är 2,9 miljarder eller 3,9 procent mer än i budgeten för 2018.
 • Hälso- och sjukvården tillförs 64,2 miljarder kronor i för 2019, vilket är 2,3 miljarder eller +3,8 procent mer än i budgeten för 2018.
 • Kollektivtrafiken tillförs 10,7 miljarder kronor vilket är 390 miljoner eller 3,8 procent mer än i budgeten för 2018. 
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 890 kronor för ett 30-dagarskort från 1 januari 2019.
 • Investeringsplanen omfattar 122,7 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana. 

Några förslag ur budgeten

 • Ökat fokus på primärvården (360 miljoner kronor)
 • Bygga ut och förstärka första linjens psykiatri (30 miljoner kronor)
 • Insatser för kortare vårdköer (70 miljoner kronor)
 • Stärkt utbildning och kompetensutveckling, såsom fler AT- och ST-tjänster samt betald specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor (200 miljoner)
 • Trygghetsutbildning införs för vårdens medarbetare (5 miljoner kronor)
 • Utbyggnad av pendeltågstrafiken i regionen med två försök på nya linjer (140 + 70 miljoner kronor) 
 • Familjecentraler (10 miljoner)
 • Drygt 127 000 nya avgångar i busstrafiken i länet nästa år (160 miljoner kronor)
 • Ny mobil kundservice i SL-trafiken som ska stärka upp servicen och trafikinformationen till resenärerna (5 miljoner kronor)
 • Fler trygghetskameror och ordningsvakter samt ökade insatser mot klotter och skadegörelse (30 miljoner kronor)

Beslut om budget 11 - 12 december

Den 13 november presenterade den nya majoriteten för blivande Region Stockholm sitt budgetförslag för 2019.

Den nya majoriteten består av fem partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Även övriga partier i fullmäktige, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kommer att lägga fram varsitt förslag till budget för 2019 inför fullmäktige.

Förslagen tas upp för debatt och beslut i fullmäktige den 11 och 12 december. 

 

Tillbaka till nyhetslistan