Nya landstingsråd och ny landstingsstyrelse

Nu har landstingsfullmäktige valt landstingsråd i majoritet, fastställt deras respektive föredragningsområden samt valt oppositionslandstingsråd. Fullmäktige har även valt en ordförande samt två vice ordföranden för mandatperioden.

Vid det nya landstingsfullmäktiges första sammanträde den 23 oktober valdes flera ledande företrädare för Stockholms läns landsting för den nya mandatperioden.

Vid fullmäktiges sammanträde den 20 november beslutar fullmäktige om utformningen av den politiska organisationen och gör val till nämnderna. Vid samma möte beslutar fullmäktige också om skattesatsen för det kommande året. De nya nämnderna börjar sitt arbete från och med den 1 januari 2019.

Landstingsstyrelsen lägger fram ett förslag till mål och budget för 2019 som beslutas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 11-12 december.

Landstingsfullmäktiges ordförande samt vice ordförande

Till ordförande för landstingsfullmäktige valdes Cecilia Löfgreen (M). Som förste vice ordförande valdes Mikael Sundesten (S) och som andre vice ordförande Bosse Andersson (C).

Landstingsråd för majoriteten

Till finanslandstingsråd valdes Irene Svenonius (M). Irene Svenonius har varit finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting sedan 1 januari 2017. Som finanslandstingsråd kommer hon att ha det övergripande ansvaret för landstingsstyrelsen och dess bolag samt frågor som inte ankommer på annan föredragande.

Kristoffer Tamsons (M) valdes till trafiklandstingsråd. Han kommer att ansvara för trafiknämnden, AB SL, övergripande trafikfrågor och frågor som inte handläggs av andra landstingsråd inom trafiknämnden.

Till nytt vård- och valfrihetslandstingsråd valdes Tobias Nässén (M). Han kommer att ansvara för valfrihets- och tillgänglighetsfrågor inom sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott, utveckling av vårdval samt forskningsfrågor. Han är också föredragande för patientnämnden.

Charlotte Broberg (M) valdes till nytt fastighets- och servicelandstingsråd. Hon kommer att ansvara för fastighets- och servicenämnden, utveckling och förvaltning av landstingets fastigheter och regiongemensam service.

Gustaf Hemming (C) valdes till tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd. Han kommer att ansvara för tillväxt- och regionplanenämnden, landstingsstyrelsens utskott för samhällsplanering och länsplan samt trafik- och mobilitetsfrågor, sjötrafik, landsbygd och skärgård kopplat till regionplanering.

Som hälso- och sjukvårdslandstingsråd beslutade fullmäktige att välja Anna Starbrink (L). Anna Starbrink har varit hälso- och sjukvårdslandstingsråd sedan 2014. Hon kommer att ha ansvar för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, frågor som inte handläggs av annat landstingsråd inom hälso- och sjukvårdsnämnden, jämställdhet samt de frågor som innovations- och utvecklingsutskottet ansvarar för. Anna Starbrink kommer också att ansvara för kulturnämnden.

Ella Bohlin (KD) valdes till vårdutvecklingslandstingsråd. Hon kommer att ansvara för kunskapsstyrningsnämnden och färdtjänstnämnden, hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning och seniorvård.

Till nytt miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd valdes Tomas Eriksson (MP). Hans ansvarsområde kommer att vara miljö- och hållbarhetsfrågor, regionala klimatfrågor, kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet samt miljöteknik och cykelfrågor.

Oppositionslandstingsråd

Landstingsfullmäktige valde Erika Ullberg (S), Talla Alkurdi (S), Jens Sjöström (S) samt Anna Sehlin (V) som oppositionslandstingsråd.

Landstingsstyrelsen

Till landstingsstyrelsen valdes följande ordinarie ledamöter:

Irene Svenonius (M), ordförande
Gustaf Hemming (C), 1:e vice ordförande
Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande
Kristoffer Tamsons (M)
Pehr Granfalk (M)
Richard Wessman (M)
Martina Mossberg (M)
Charlotte Broberg (M)
Ella Bohlin (KD)
Tomas Eriksson (MP)
Michaela Haga (C)
Daniel Forslund (L)
Talla Alkurdi (S)
Jens Sjöström (S)
Robert Johansson (S)
Catarina Wahlgren (V)
Anna Sehlin (V)
Gabriel Kroon (SD)
Mikael Stigenberg (SD)

Ny mandatperiod - viktiga datum

6 november
Landstingsstyrelsen sammanträder.

20 november
Nya landstingsfullmäktige sammanträder. På agendan: Fastställa skattesats för 2019, ny politisk organisation och val av nämnder och andra organ.

27 november
Landstingsstyrelsen sammanträder och fattar bland annat beslut om budgetförslag för 2019.

11-12 december
Landstingsfullmäktige debatterar och beslutar Mål och budget 2019.

1 januari 2019
Nämnder och styrelser påbörjar arbetet för nya mandatperioden.

Läs också

Landstingsråd 

Landstingsvalet 2018

Så fungerar politiken

Landstingets politiska organ

 

Tillbaka till nyhetslistan