Centrum etableras för att öka antal donationer

Allt fler stockholmare har haft möjlighet att donera sina organ de senaste åren. Men det behövs fler donatorer i Sverige. För att upprätthålla och öka antalet donationer etableras nu Regionalt Donationationscentrum Stockholm Gotland.

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan tidigare uppdraget att arbeta med donationsfrämjande insatser. I januari 2018 gav hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting sjukhuset i uppdrag att etablera ett regionalt donationscentrum. Nu pågår uppbyggnaden av Regionalt Donationscentrum Stockholm Gotland.

Möjliggöra för de som vill donera

Donationscentrets uppdrag är att möjliggöra för de som vill donera att kunna få göra det, vilket bidrar till att fler svårt sjuka människor får möjlighet till en bättre livskvalitet och att liv räddas genom en transplantation. En viktig del i donationscentrets arbete är att ge stöd och utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal på akutsjukhusen när det gäller att identifiera och vårda donatorer och att stödja deras närstående. Det regionala donationscentret kommer att arbeta gentemot alla intensivvårdsavdelningar i Stockholm/Gotland regionen och andra berörda verksamheter.

Regionalt donationscentrum ska också fungera som en kunskapsbank för vårdpersonal, patienter och deras närstående. Det ska även på sikt ansvara för uppföljning och återkoppling av donationsarbetet inom intensivvården och för kvalitets- och utvecklingsarbete.

Varje avliden donator kan hjälpa upp till åtta personer. Den statliga donationsutredningen bedömer att det i Sverige är rimligt med en fördubbling av antalet donatorer. För Stockholms del innebär det en ökning med upp till ca 35 donatorer per år.

Antalet donatorer per 10 000 döda

Bildtext: Allt fler har haft möjlighet att donera sina organ de senaste åren.

Fakta om Regionalt Donationscentrum Stockholm Gotland

  • Organisatorisk och fysisk placering: Karolinska Universitetssjukhuset med placering i Solna.
  • Uppdragsgivare: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Styrgrupp: Centrala Donationskommittén på hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Ledningsgrupp: Verksamhetschef, medicinskt ledningsansvariga läkare, regionalt donationsansvariga läkare för organ och vävnad, regionalt donationsansvarig sjuksköterska, samt medicinskt sakkunniga för njure och lever som adjungeras från transplantation.
  • Övrig personal: Transplantationskoordinationer, donationsspecialiserade sjuksköterskor kurator och administratör.
  • Antal personer: Cirka 20 stycken som i olika hög grad av sin tjänst verkar på donationscentrat. En del har deltidsuppdrag i centrat, en del är anställda, men de flesta tjänstgör också inom intensivvården.
  • Under 2018 utreder hälso- och sjukvårdsförvaltningen donationscentrats uppdrag kring vävnadsdonation (donation av till exempel hornhinnor och senor).
Tillbaka till nyhetslistan