Landstinget får ett utökat regionalt utvecklingsansvar

Den 19 juni beslutade riksdagen att sju landsting i Sverige ska ta över det regionala utvecklingsansvaret i respektive län från staten. Stockholms läns landsting är ett av de sju landstingen. Den 1 januari 2019 flyttar därför ansvaret för flera frågor som rör utvecklingen i Stockholms län från Länsstyrelsen till landstinget. Nu förbereder sig landstinget inför ett utökat ansvar och en ny roll i regionen.

Genom det utökade uppdraget kan landstinget ta ett större ansvar för regionens utveckling som helhet, stärka det regionala tillväxtarbetet och samordna flera av de viktiga frågor som rör regionen, bland annat den regionala utvecklingsstrategin och länsplan för transportinfrastruktur.

- Nu intensifierar landstinget förberedelserna inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret och vår nya roll. En angelägen fråga är att hitta goda samarbetsformer i regionen, med fokus på invånarnas bästa. Jag ser mycket fram emot att vara en del i att driva arbetet med en attraktiv Stockholmsregion, säger Malin Frenning, landstingsdirektör..

Stockholmsregionen är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och har också en särskild roll utifrån de huvudstadsfunktioner som finns i länet. Det ställer krav på gemensam planering, gemensamma beslut och insatser. Den nya rollen innebär att landstinget från den 1 januari får ett större ansvar för regionens utveckling och tar en mer aktiv roll.

Att ansvaret flyttas till landstinget innebär också att invånarna i val till landstingsfullmäktige, förutom att välja vilka förtroendevalda som ska representera dem i frågor kring hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och kultur, även väljer vilka som ska representera dem i frågor som rör regionens utveckling.

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, pekar ut riktningen för regionen fram till 2050 med visionen Europas mest attraktiva storstadsregion. Planen utgör en viktig utgångspunkt för de långsiktiga utvecklingsfrågorna i länet och är vägledande för bland annat kommuners översiktsplanering. Landstingsfullmäktige godkände RUFS 2050 den 12 juni 2018.

Bakgrund

Landstingsfullmäktige beslutade i december 2016 att ansöka till regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Riksdagsbeslutet den 19 juni innebär att samtliga landsting i Sverige från den 1 januari 2019 har det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630).

Tillbaka till nyhetslistan