Landstinget förbereder sig för utökat regionalt utvecklingsansvar

I dag lämnar regeringen över en proposition till riksdagen som innebär att Stockholms läns landsting tar över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen från den 1 januari 2019. Nu förbereder sig landstinget inför ett utökat ansvar.

Genom att ta över det regionala utvecklingsansvaret får landstinget ansvar för att stärka utvecklingsarbetet i regionen och samordna många av de viktiga frågor som rör regionens utveckling. Det innebär också att invånarna får mer inflytande över regionens utveckling när de röstar på de politiker som beslutar i vilken riktning Stockholmsregionen ska utvecklas.

Under våren träffar landstinget samtliga kommuner för att diskutera hur samverkan inom länet kan stärkas. Nu påbörjas också en dialog med Länsstyrelsen kring vilka uppgifter som kan föras över till landstinget efter beslut i riksdagen.

Landstingsfullmäktige beslutade i december 2016 att skicka in en ansökan till regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret. Regeringen föreslår nu i sin proposition att de sju landsting i Sverige som i dag inte har det regionala utvecklingsansvaret ska ta över det från den 1 januari 2019, däribland Stockholms läns landsting. Riksdagen väntas behandla ärendet före sommaren.

Regionalt utvecklingsansvar

Att ta över det regionala utvecklingsansvaret innebär att ansvar inom regional utveckling flyttas över från Länsstyrelsen till landstinget:

  • Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
  • Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
  • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.
  • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
  • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  • Samverka med länets kommuner, Länsstyrelsen, myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.
Tillbaka till nyhetslistan