Stärkt inrapportering ska bättre mäta ledtider i cancervården

Genom att använda gemensamma arbetssätt för patienterna i landet ska processen från välgrundad misstanke om en cancersjukdom till påbörjad behandling både förbättras och kortas. Allt fler patienter tas nu omhand genom det som kallas standardiserade vårdförlopp men det finns ännu inte jämförbara siffror på hur mycket kortare tiden blivit.

- Vi ser en kontinuerlig förbättring i överlevnaden i alla tumörsjukdomar men det finns mycket som vi måste arbeta med att förbättra för de som får en cancerdiagnos och som lever med cancer. Ett område är att korta tiden från välgrundad misstanke om cancersjukdom till dess att behandling påbörjats. För att komma vidare i det arbetet behöver vi nu ta krafttag för att se till att alla mäter lika så vi vet var vi ska fokusera våra insatser, säger Roger Henriksson chef för regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Allt fler patienter tas nu om hand genom nationella standardiserade vårdförlopp som ska göra vården både bättre och mer lika över landet.

Ett viktigt mål är att korta tiden från välgrundad misstanke om cancersjukdom till dess att behandling påbörjats. Det är mätningarna av dessa tidsintervall som nu ska förbättras. Det är viktigt både för att snabbt konstatera en cancersjukdom men också viktigt för att minska tiden för oro hos de som inte får en cancerdiagnos. Regionalt Cancercentrum i samverkan har idag valt att presentera de nationella data som finns hittills men landstingen kan inte jämföras med varandra.

- Vi är på rätt väg, vi ser många förbättringar när det gäller hur lång tid de standardiserade vårdförloppen tar, till exempel att få diagnos, men tiden till operation behöver kortas. Vi har högt satta mål som handlar om att mer än halvera tiden, från till exempel 200 dagar till 60 dagar för prostatacancer, och vi har inte nått målen ännu för alla patienter, säger Roger Henricsson.

Vad är standardiserade vårdförlopp?

Standardiserade vårdförlopp (SVF), som infördes i cancervården under 2015, innebär ett nytt arbetssätt som går ut på att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar vid tidpunkten för välgrundad misstanke om cancer och avslutas vid start av första behandling.

Vad presenteras idag?

Regionalt cancercentrum i samverkan presenterar en rapport om hur arbetet med införandet av SVF går. Det handlar om hur många patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp för respektive diagnos under 2016 och 2017. Det handlar också om hur stor andel av de som utretts enligt SVF som fått en cancerdiagnos och startat en cancerbehandling. I vilken mån SVF-utredningarna genomförts inom de maximala ledtider som anges i SVF återges också men dessa data är ofullständiga.

Vad kan utläsas av dagens siffror?

Regionalt cancercentrum i samverkan har valt att presentera de siffror som finns hittills för att skynda på arbetet med att förbättra inrapporteringen och visa vilka data som finns just nu. Det är inte alla de patienter som fått vård genom ett standardiserat vårdförlopp som är inrapporterade. Landstingen rapporterar inte likadant och kan inte jämföras. Till exempel har vissa landsting kommit så långt att de registrerar startpunkten för vårdförloppet i primärvården medan andra registrerar först vid ankomst till akutsjukhus. Det kan ge intryck av kortare tider trots att tidig upptäckt i primärvården är att föredra.

Hur ska siffrorna bli bättre?

Landstingen har hittills fokuserat på att bygga strukturer, införa det nya arbetssättet och skapa en sammanhållen utredningsprocess som möter patientens behov och förväntningar. Det arbetet går vidare  och samtidigt ska kvaliteten i uppföljningssystemen stärkas. Stockholm som har många olika vårdgivare har en utmaning men ett nytt inrapporteringssystem som lanserades i april har fördubblat inrapporteringen även om mycket arbete återstår.

När kommer SLL att nå målen med SVF (standardiserade vårdförlopp)?

Med det processarbete som pågår har SLL goda möjligheter att nå målen till 2020 enligt RCCs bedömning. Redan nu nås målet att 70 procent av alla nydiagnosticerade patienter ska utredas genom standardiserade vårdförlopp.

Finns det fler sätt att mäta väntetider?

Väntetider mäts i många kvalitetsregister från tidpunkten då diagnos är fastställd.

Hur ser överlevnaden vid cancersjukdom ut?

Överlevanden ökar över tid inom alla tumörsjukdomar. Läs den senaste statistiken.

Vad gör Stockholms läns landsting för att förbättra cancervården?

Exempel på satsningar inom cancervård och klinisk forskning:

Kortare väntetider från misstanke till behandling

Sedan hösten 2015 har standardiserade vårdförlopp införts för 28 cancerdiagnoser. Syftet är att väntetiderna för patienterna ska bli kortare och regionala skillnader jämnas ut. Under 2018 ska vårdförlopp införas för ytterligare tre diagonser.

Cancersatsning i primärvården

Under 2017 har ett nätverk för kunskapsbyggande etablerats i primärvården. Målet är att stärka primärvårdens omhändertagande av cancerpatienter.

Centrum för cancerrehabilitering

Sommaren 2016 startade Centrum för cancerrehabilitering som har i uppdrag att ge cancerpatienter i hela Stockholms län tillgång till en tvärprofessionell, specialiserad rehabilitering. Centrumet har även ett forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Bröstcentrum på tre akutsjukhus

Tre Bröstcentrum har under etablerats under 2016 på tre akutsjukhus för en mer sammanhållen vårdprocess med tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära klinisk forskning. De finns vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset.

Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi

Ett kunskapscentrum som ska möta behovet av kompetens, resurser och forskning inom. cancerområdet med fler ST-tjänster och förändrade arbetssätt. Det startade 2015 och kan fungera som modell för andra bristspecialiteter inom sjukvården.

Diagnostiskt Centrum

På Södertälje Sjukhus etablerades 2015 Diagnostiskt Centrum för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Centret är det första i sitt slag i Stockholms länds landsting och erbjuder utredning i öppenvård med kortast möjliga väntetider efter remiss.

Palliativt kunskapscentrum

Kunskapscentrum som startade 2015 och har i uppdrag att sammanställa kunskap så att forskningsresultat omsätts till praktik samt sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar patienter i behov av palliativ vård.

Läs mer om ovanstående och andra projekt i Cancerplan 2013-2015 (öppnas i nytt fönster) och vad som är på gång i Cancerplan 2016-2019 (öppnas i nytt fönster).

 

Tillbaka till nyhetslistan