Upphandling av geriatrisk vård

Just nu pågår en upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård för Dalens- och Handens sjukhus. Det är en kvalitetsupphandling där vårdgivarna ska erbjuda högsta möjliga kvalitet till ett fastlagt pris.

När ett vårdavtal går ut och inte kan förlängas måste det förnyas och en ny upphandling ska göras, det är detta som nu sker. Avtalet ska löpa över två år.

För att intresserade vårdgivare ska kunna lägga ett anbud för den geriatriska öppen- och slutenvården vid Dalens- och Handens sjukhus formulerade hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett stort antal kvalitetsparametrar. Det finns kvalitetsparametrar som alla vårdgivare måste uppfylla för att få uppdraget, så kallade ska-krav. Det finns också ytterligare kvalitetskrav, extra kvalitéer (kvalitetskriterier).

De ska-krav som nu ställs är de samma som gäller idag, det handlar bland annat om personalens kompetens inom t.ex. geriatrisk vård och palliativ vård. Kraven måste alla vårdgivare uppfylla. De extra kvalitetskraven är nya och innebär en ytterligare höjd kvalitet jämfört med idag.

Konkurrens om högst kvalitet

Genom att lova att uppfylla så många som möjligt av de extra kvalitéerna kan vårdgivarna konkurrera genom att ha den bästa kvalitén. Om någon vårdgivare kan leverera samtliga möjliga extra kvalitéer som anges i underlaget för upphandlingen till det angivna priset kommer patienterna att få en högre kvalitet på vården än vad vi har idag.

Vid helt lika anbud

Om det uppstår en situation där två eller flera vårdgivare uppfyller alla ska-krav och dessutom lika många extra kvalitéer(kvalitetskriterier) kommer de att få samma utvärderingspoäng. Det är i det skedet som en lottning kan komma att avgöra vilken av anbudsgivarna som får bedriva vården, som ett sista alternativ för att skilja två identiska anbudsgivare åt.

Uppföljning

De vårdgivare som inte lever upp till de ska-krav och de extra kvalitetskraven (kvalitetskriterier) som de lovat kommer att få betala vite och kan även förlora sitt avtal.

Så går upphandlingen till

Det är hälso- och sjukvårdsnämnden som beslutar om att en upphandling ska ske, därefter tas ett förfrågningsunderlag fram där kraven på de som vill ha uppdraget specificeras. Villkoren i förfrågningsunderlaget beslutas av nämnden och därefter startar upphandlingen och anbud kan läggas. Den omfattas av sekretess till dess att beslut om vem eller vilka som får uppdraget är fattat.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan