Planeringsunderlag för budget 2018 på remiss

I dag skickas landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018 på remiss till nämnder och styrelser inom Stockholms läns landsting. Planeringsunderlaget innehåller förslag till plan för åren 2018-2021 och en långsiktig plan för kommande investeringar för åren 2018-2027. Dokumentet ger samtidigt landstingsdirektörens förslag till ekonomiska ramar för landstingets olika verksamheter för 2018.

Foto: Danish Saoree

Planeringsunderlaget lägger grunden för det som ska bli Stockholms läns landstings budget för 2018. Det innehåller en ingående analys av landstingets ekonomiska läge och vilka förutsättningar som finns för att fortsätta investera i olika verksamheter. Senast den 18 april ska nämnder och styrelser inkomma med sina yttranden på planeringsunderlaget, som sedan ska ligga till grund för de förtroendevaldas budgetförslag.

Utbyggd kollektivtrafik och hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården, som är den största verksamheten i landstinget, föreslås få 58,8 miljarder kronor medan kollektivtrafiken föreslås få 10,3 miljarder kronor för 2018. Dessutom föreslås investeringar på 17 miljarder i utbyggd vård och kollektivtrafik i länet under 2018. Landstingets investeringsutrymme för åren 2018–2027 beräknas till 110,5 miljarder kronor, i löpande priser.

- Det förslag som jag lägger fram idag bygger på de stora satsningar som landstingsfullmäktige beslutat om för vården och kollektivtrafiken. Vår uppgift är att förbättra vården, kollektivtrafiken, kulturen och regionplaneringen ytterligare för att våra invånare ska uppleva att Stockholmsregionen blir ännu mer attraktiv under de kommande åren, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Hårdare kostnadskontroll och interna effektiviseringar föreslås

Landstingsdirektören bedömer att Stockholms läns landsting har en fortsatt god ekonomi, men att skatteintäkterna väntas minska nu när konjunkturen är på väg att dämpas till ett normalläge. Det finns en betydande osäkerhet i prognoserna jämfört med tidigare år, beroende på läget i omvärlden. För att klara de förestående utmaningarna måste fokus ligga på kärnverksamheterna, samtidigt som landstingets verksamheter behöver vara rätt dimensionerade, till rätt kostnad. Att hålla de ekonomiska ramarna och bidra till att ytterligare sänka kostnadsökningstakten till långsiktigt hållbara nivåer blir ett uppdrag till alla verksamheter i landstinget.

- Nu krävs det en hård kostnadskontroll inom både investeringar och drift av våra verksamheter. Jag kommer att ställa krav på att landstingets samtliga verksamheter håller sina givna ramar, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Framtidsplanen för vården i intensivt skede

Hälso- och sjukvårdens utbyggnad med nya arbetssätt och bättre lokaler fortsätter. Behovet för Stockholms läns landsting att investera i ytterligare lokaler utanför akutsjukhusen har dock minskat, inte minst till följd av att externa aktörer nu tar initiativ till att utveckla vårdlokaler. Vissa projekt kan därför komma att omprövas i omfattning och tid, exempelvis vid S:t Görans sjukhus, eller utgår helt ur investeringsplanen, exempelvis Bromma sjukhus. Hela lokalkapaciteten inom vården utnyttjas inte i dag, bland annat på grund av svårigheter att bemanna verksamheter. En effektiv kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården under de kommande åren är en av förutsättningarna för att klara hela omställningen till Framtidens hälso- och sjukvård.

Kollektivtrafikens modernisering fortsätter

Under de närmaste åren kommer ett antal större satsningar att påverka både trafik och infrastruktur inom kollektivtrafiken. Det gäller exempelvis röda linjens uppgradering med nya fordon (C 30) och nytt signalsystem, driftstart för pendeltågens nya spår genom centrala Stockholm, där två nya stationer öppnas, samt arbeten med depåer och fordonsinköp. Helautomatisk drift på röd linje föreslås att prioriteras bort.

Spårväg City planeras för förlängning av sträckan från Kungsträdgården till T-centralen. Tvärbanans Kistagren innebär nybyggnation av spårväg och är en förbindelse på tvären i regionen som ger kortare restider till boende och arbetsplatser.

Arbetet med nya tunnelbanan tar också fart med planerad byggstart under 2018.

Planeringen av kollektivtrafikförstärkningen sker i enligt med intentionerna i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010.

Nästa steg i processen

När nämnder och styrelser lämnat sina yttranden sammanställs dessa för fortsatt politisk beredning tillsammans med landstingsdirektörens planeringsunderlag. De förtroendevalda använder underlagen som utgångspunkt för att utarbeta sina respektive budgetförslag. Budgetförslag lämnas som regel både från den styrande politiska koalitionen och från oppositionspartier. Någon vecka efter att den styrande ledningens budgetförslag offentliggjorts, ofta i början på maj, presenterar oppositionen sina budgetförslag.

Den 13-14 juni samlas landstingsfullmäktiges ledamöter för att debattera och besluta om budget 2018. Samtidigt tas budgetdirektivet för nästkommande budgetår upp för beslut, liksom den tioåriga investeringsplanen för åren 2018-2027.

 

Tillbaka till nyhetslistan