Landstinget tar ett globalt ansvar i nytt Miljöprogram

Landstingets nya Miljöprogram 2017-2021 ska bidra till att minska miljöpåverkan och driva utvecklingen framåt i Stockholmsregionen, men också ta ett globalt ansvar med höga krav på social och miljömässig hållbarhet.

Stockholms läns landstings sjunde Miljöprogram gäller för perioden 2017 – 2021 och bygger på sammanlagt 15 miljömål. Landstinget ska ta ansvar för hur produktionen av de varor och tjänster som landstinget upphandlar påverkar både människa och miljö, i ett lokalt men också nationellt och globalt perspektiv. Ambitionen är att vara en ledande aktör i Europa vad gäller hållbar upphandling.

– Vi vågar tänka några steg längre i landstingets nya miljöprogram, med ett tydligare helhetsperspektiv. Genom vårt miljöarbete bidrar vi till bättre hälsa och miljö i Stockholmsregionen, men tar också ansvar för vår påverkan ur ett globalt perspektiv, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef för Stockholms läns landsting.

Miljöprogrammets 15 miljömål bryts ner i lokala mål och handlingsplaner inom förvaltningar, verksamheter och bolag. Miljömålen följs upp med 24 indikatorer.

Krav på djurskydd och antibiotikaanvändning

Målen som rör vård handlar om minskad miljöbelastning från läkemedel, textilier, livsmedel och andra varor i alla led från produktion till användning och avfall. Till exempel serveras varje år över 2 miljoner patientmåltider inom landstinget, vilket belastar miljön på flera olika sätt. Idag är 36 procent av alla livsmedel som serveras i landstingsfinansierad verksamhet ekologiska, vilket överträffade målet för 2016 på 30 procent. I det nya miljöprogrammet är målet att minst hälften av alla livsmedel ska vara ekologiska 2021. Maten som serveras ska också vara producerad på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, med till exempel tydliga djurskyddskrav och rationell antibiotikaanvändning.

Förnybara drivmedel i landstingets transporter

Landstinget gör stora investeringar inom kollektivtrafiken för att arbetet med hållbara resor ska ligga i framkant och främja en hållbar utveckling av Stockholmsregionen. Jämfört med 1990 har landstinget minskat sina klimatutsläpp med 69 procent till stor del beroende på omställning till förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. En målsättning i nya programmet handlar om att öka andelen förnybar energi i landstingets alla transporter. Idag används förnybart bränsle i 79 procent av transporterna, vilket överträffar målet på 75 procent. För 2021 är målsättningen att 95 procent av transporterna ska ske med förnybara drivmedel. Samtidigt ska energianvändningen för kollektivtrafiken minska med 10 procent år 2021, jämfört med 2011.

Tillbaka till nyhetslistan