Så här fastställs landstingets budget för 2016

Den 16-17 juni samlades landstingsfullmäktige för att debattera och ta upp till beslut de olika budgetförslag som partierna har lagt. Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar för landstingets verksamheter i stort. Landstingets verksamheter får också en fastställd inriktning för vad som ska uppnås under kommande år.

Den 16-17 juni samlades landstingsfullmäktige för att debattera och ta upp till beslut de olika budgetförslag som partierna har lagt. Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar för landstingets verksamheter i stort. Landstingets verksamheter får också en fastställd inriktning för vad som ska uppnås under kommande år.

Budgeten behandlar vård och trafik men även frågor om kultur, regionplanering, forskning, personal, miljö, jämställdhetsarbete och mycket annat. Den innehåller fördelningen av landstingsbidrag, resultatkrav samt investeringsramar, likväl som satsningar och konkreta uppdrag från de förtroendevalda. Kort sagt, den beskriver hur landstinget planerar att fördela skattemedlen och vilka mål som verksamheterna ska nå.

I mitten av juni varje år debatteras de olika budgetförslagen i fullmäktige. Under två hela dagar tas frågorna upp i block. Frågor rörande kollektivtrafiken behandlas under huvuddelen av dag ett, medan hälso- och sjukvården får merparten av dag två. Kultur, forskning och innovation, regionplanering, miljö- och medarbetarfrågor tas upp i avgränsade block under dag ett eller två. Varje parti har ett antal debattminuter till sitt förfogande. Antalet minuter speglar mandatfördelningen i fullmäktige.

Nämnder och styrelser tar därefter fram sina slutliga budgetar och beslutar om dessa innan inrapportering sker den 30 oktober till landstingets centrala administration. Den 1 december fattar landstingsstyrelsen beslut om slutlig budget 2016 för hela landstinget, och den 15 december tar landstingsfullmäktige upp budgeten.

Tillbaka till nyhetslistan