Centrala samverkansgruppen

I centrala samverkansgruppen sker samverkan på central nivå i Region Stockholm med utgångspunkt i ramavtal "Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting" som arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna har kommit överens om. Centrala samverkansgruppen är i första hand ett forum för information och dialog, med beredning samt i förekommande fall slutbehandling av ärenden.

De frågor som behandlas är ofta av strategisk karaktär med långsiktiga effekter avseende en eller flera av Region Stockholms verksamheter. Inriktningen är att informationsutbyte och dialog i centrala samverkansgruppen ska omfatta de frågeområden som bereds i regionstyrelsen och dess underorgan.

Genom behandling av fråga/ärende i centrala samverkansgruppen fullgör arbetsgivaren den primära informations- och förhandlingsskyldigheten enligt Medbestämmandelagen. Detta gäller även om enighet inte uppnås mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna om ett beslutsförslag i ett ärende.

Huvudprincipen är att informations- respektive förhandlingsskyldigheten ska vara fullgjord innan beslut i regionstyrelsen (behandling i utskott kan ske innan slutbehandling ägt rum).

För mer fördjupad information se "Utvecklingsavtal för det landstingscentrala samverkansarbetet inom Stockholms läns landsting" LS 0905-0465.

Kallelser och mötesanteckningar 2020

Möte 15 januari
Möte 5 februari
Möte och planeringsdag 3 mars
Möte 1 april
Möte 6 maj
Möte 3 juni
Möte 12 augusti
Möte 9 september
Möte 7 oktober
Möte 11 november
Möte 2 december

Kallelser och mötesanteckningar 2019

Möte 16 januari
Möte och planeringsdag 6 februari
Extra möte 19 februari
Extra möte 18 mars
Möte 27 mars
Möte 6 maj
Möte 4 juni
Möte 14 augusti
Möte 11 september
Möte 9 oktober
Möte 13 november
Möte 4 december

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?