VIL-samordnare på högskola eller i vårdverksamhet

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är en central del i högskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård.

I samverkansavtalen mellan Region Stockholm och lärosätena framgår att Region Stockholm ska tillhandahålla kliniska lärandemiljöer för VIL med hög kvalitet. Det innebär att det ska finnas en god pedagogisk kompetens hos handledare och övriga medarbetare.

För att höja den pedagogiska kvaliteten i lärandemiljön har Region Stockholm, i samverkan med lärosätena, inrättat adjungerade kliniska adjunkter inom olika professioner. De utgör bryggan mellan akademi och verksamhet.

Lärosätena ansvarar för att studenterna är väl förberedda inför respektive period för VIL. De ansvarar även för att det finns lektorer och adjunkter som i samarbete med de adjungerade kliniska adjunkterna planerar, genomför och utvärderar VIL. VIL-samordnarna i verksamheten tar emot förfrågan om utbildningsplatser från lärosätenas samordnare.

Riktlinjer för hantering av utbildningsplatser för VIL

  • Lärosätena ska göra sina förfrågningar om plats senast den 15 mars för höstterminnen respektive den 15 september för vårterminen.
  • Verksamheternas VIL-samordnare ska lämna besked till lärosätena senast den 1 maj respektive 1 november om tilldelade platser. För lärosäten utanför länet gäller att besked ges tidigast den 15 maj respektive 15 november.
  • All administration av platser för VIL sker via Kliniskt placeringsprogram, KliPP.
  • Inom Region Stockholm gäller följande prioriteringsordning vid tilldelning av platser:
  1. Studenter som läser på lärosäten i Stockholms län, alternativt lärosäten som Region Stockholm har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Stockholms län och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Stockholms län och som inte är folkbokförda i Stockholms län kan inte beredas plats.
  • Lärosätena ansvarar för att beställa e-tjänstekort för studerande inom Region Stockholm. Studenten kasserar e-tjänstekortet efter avslutad utbildning.

Kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning

Studenter från Ersta Sköndal Bräcke högskola, Karolinska Institutet och Sophiahemmet högskola deltar i uppföljningen. Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Södersjukhuset AB ingår i uppföljningen. Uppföljningen sker ur tre perspektiv; studenter, medarbetare och chefer.

Studenter som avslutat en VFU-period som pågått minst en vecka, får en enkät utskickad via mail. För medarbetare och chefer görs uppföljningen i samband med medarbetarenkäten.

Uppmuntra studenterna att besvara enkäten

Uppmuntra gärna era studenter att besvara enkäten som de får veckan efter avslutad VFU. Ju fler svar desto bättre underlag för utvecklingsarbetet.

Resultat av piloten HT18

Se resultat av piloten HT18 under rubriken Uppföljning.

Resultat kan tas fram på enhetsnivå där det finns fler än fem svarande studenter resp. medarbetare. Resultatrapporter på nedbruten nivå beställs och finansieras av respektive verksamhet/lärosäte. Samordna gärna med aktuell FoUU-kommitté.

Uppföljningen genomförs på uppdrag av det gemensamma Utbildningsrådet och leds av en arbetsgrupp bestående av Region Stockholm och lärosätena tillsammans.

Kontaktpersoner och ordföranden för arbetsgruppen:

Susanne Kalén, Region Stockholm

Anna Kiessling, Karolinska Institutet