Vårdstuderande på gymnasiet, vuxenutbildning eller yrkeshögskola

Region Stockholm erbjuder studerande på gymnasiet och vuxenutbildningen platser för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Studerande på yrkeshögskolor erbjuds platser för lärande i arbetet, LIA.

I dagsläget är det drygt 40 skolenheter som gör förfrågan om platser. Under hösten erbjuds fyra praktikperioder om vardera fyra veckor och under våren fyra perioder om vardera fem veckor. Platserna finns exempelvis på sjukhus och vårdcentraler.

Utbildningar där APL/LIA ingår

Studerande på utbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå med anknytning till vård, liksom studerande på utbildningar till medicinska sekreterare och steriltekniker kan erbjudas APL/LIA-platser. Det finns inte möjlighet att ta emot studerande från andra utbildningar.

Prioritering vid tilldelning av APL/LIA-platser

Målet är att erbjuda alla som är berättigade en APL/LIA-plats, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning. Övergripande prioriteras studerande som läser åk 3 på gymnasiet och vissa fördjupningskurser termin 3 på vuxenutbildning, som går på skolor i Stockholms län och som är skrivna i länet.

Så här gör du

Kontakta din lärare eller skolans APL/LIA-samordnare så får du mer information. Det är också samordnarna som gör förfrågan till Region Stockholms verksamheter om plats, aldrig du själv.

Du får besked om tilldelad plats från skolan. Den verksamhet där du ska göra din APL/LIA skickar ut information och välkomstbrev via e-post. Det är viktigt att du och din blivande handledare har haft kontakt innan du börjar din APL/LIA. Därför måste du kontrollera den e-postadress du angett till skolan regelbundet

Ditt ansvar

För allt patientnära arbete finns det rutiner och riktlinjer att följa för att värna patientsäkerheten och sekretessen. Några av de saker som är viktigt att tänka på är följande:

  • Att du har en giltig legitimation samt ett hälsointyg från skolhälsovården (gymnasiet) eller en signerad hälsodeklaration (vuxenutbildningen och yrkeshögskolan) att visa för ansvarig handledare eller chef första dagen på din APL/LIA-plats. Se länk till Smittskydd Stockholm.
  • Att du har läst igenom och skrivit under dokumentet som redogör för de sekretessregler som gäller, detta ska lämnas till ansvarig handledare eller chef.
  • Att du gått igenom e-utbildningen Vårdhygien.
  • Att du följer det schema som din handledare gjort.
  • Att du närvarar 100 procent av den planerade tiden. Det är en förutsättning för att du ska få en bedömning.
  • Att du tar del av och följer de lokala riktlinjer som gäller på din APL/LIA-plats. Det kan gälla exempelvis rökning och telefonanvändning.
  • Tänk på att du kommer att träffa människor i utsatta situationer. De kan vara sjuka, gamla, rädda, förvirrade eller må dåligt på annat sätt. I vården möter vi dem med förståelse, allvar och respekt.

Du får mer information om detta och andra viktiga frågor av din lärare eller APL/LIA-samordnare inför din praktikperiod.