Högskolestuderande

Region Stockholm erbjuder platser för verksamhetsintegrerat lärande, VIL, till studenter på utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård på de lärosäten som har avtal med Region Stockholm.

I dagsläget finns avtal med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet, Mälardalens högskola, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Prioritering vid tilldelning av platser för VIL

Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt platser för VIL, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning vid förfrågan om plats.

Inom Region Stockholm gäller följande:

  1. Studenter som läser på lärosäten i Stockholms län, alternativt lärosäten som landstinget har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Stockholms län och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Stockholms län och som inte är folkbokförda i Stockholms län kan inte beredas plats.

Så här gör du

Kontakta din kursledning så får du mer information. Det är sedan VIL-samordnarna på lärosätet som gör förfrågan om plats för VIL, aldrig du själv.

Du får besked från ditt lärosäte om tilldelad plats senast två veckor innan perioden börjar. Om du har behörighet till det Kliniska placeringsprogrammet KliPP så kan du även se din placering där.

Ditt ansvar

  • Att du under din VIL-period alltid har med dig ett giltigt e-tjänstekort för studerande inom Region Stockholm. Du behöver också ha dina pin- och pukkoder tillgängliga.
  • Att du kontaktar ditt lärosäte angående beställning av e-tjänstekort, du ansvarar själv för att boka tid för fotografering senast två veckor innan din första VIL-period.
  • Att du efter avslutad utbildning klipper itu och kasserar ditt e-tjänstekort.
  • Att du har tagit del av dokumentet angående vilka sekretessregler som gäller
  • Att du gått igenom e-utbildningen Vårdhygien.

Kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning

Den gemensamma kvalitetsuppföljningen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) startar igen till hösten.

Höstterminen 2018 genomförs enkäten som pilot, med ett nytt sätt att samla data från er studenter. Den nya metoden innebär att studenter som avslutat en VFU-period som pågått minst en vecka, får en enkät utskickad via mail. Studenter från Ersta Sköndal Bräcke högskola, Karolinska Institutet och Sophiahemmet högskola deltar i uppföljningen. Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Södersjukhuset AB omfattas av piloten.

Dina svar är värdefulla

Du som är student och omfattas av piloten - dina svar är mycket värdefulla. Ju fler svar desto bättre underlag för vårt utvecklingsarbete.

Uppföljning och resultat

Uppföljningen sker ur tre perspektiv; studenter, medarbetare och chefer. För medarbetare och chefer görs uppföljningen i samband med medarbetarenkäten.  Resultat kommer att kunna tas ut på enhetsnivå och på programnivå. Resultatet redovisas i början av 2019.

Piloten genomförs på uppdrag av det gemensamma Utbildningsrådet KI-SLL och leds av en arbetsgrupp bestående av SLL och lärosätena tillsammans. Piloten kommer att utvärderas inför fortsatt drift.

Kontaktpersoner och ordföranden för arbetsgruppen:

Susanne Kalén, Region Stockholm

Anna Kiessling, Karolinska Institutet

Se resultat av VIL-enkäten 2016