Kulturaktiviteter bidrar till ökat välbefinnande

Stockholms läns landsting ser kultur som ett komplement till den medicinska vården. Nu etableras ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa som belyser och sammanför forskning, vårdsektor och kulturutövare.

Syntolkning: Två sittande äldre kvinnor ler och viftar med färgglada halsdukar i ett ljust rum.

Forskning visar tydligt att kulturella upplevelser håller oss friska längre. De kan även utgöra en betydelsefull del i läkningsprocessen och bidrar till att göra tiden i sjukvården och äldreomsorgen värdig.

Möjlighet till eget skapande

Seniorkultur är en satsning för att öka kulturutbudet – dels för att nå fler, dels för att bredda utbudet av aktiviteter. Satsningen ger de äldre möjlighet att utveckla sitt eget skapande inom litteratur, film, hemslöjd, konst, dans och kulturarv. Ambitionen är även att få en närmare koppling mellan programutbudet i Kultur i vården-verksamheten och pågående forskning inom området kultur och hälsa.

Konst i vårdmiljö

Stockholms läns landsting har sedan 1930-talet avsatt 1 procent till konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation. Idag är rekommendationen 2 procent för vårdlokaler. Konsten kan ha många funktioner för besökare, personal och vårdtagare. Den konst som köps in är företrädesvis ny och samtida konst. På så sätt får konstbeståndet en bredd som många kan relatera till. Läs mer om konst p

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Stockholms läns landsting arbetar för att konst och kultur ska bli en integrerad del av vård och omsorg. Därför bygger vi upp ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Begreppet kultur och hälsa är komplext med många inriktningar och dimensioner. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar. Forskningen har också visat att kultur kan förkorta vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa kommer att vara en knutpunkt för vårdsektorn, kultursektorn och forskningsvärlden för att sprida kunskap, bygga nätverk och ge stöd till prioriterade områden som barn- och ungdomssjukvård, vårdtagare med långa vistelsetider, psykiatri och äldreomsorg. Visionen är att kulturen är en naturlig del i hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens vardag. Som exempel visar filmen nedan  ett pilotprojekt med virtual reality-teknik inom äldrevården. Specialproducerade 360-filmer har visats för äldre i Södertälje och gett goda resultat.