Kulturaktiviteter bidrar till ökat välbefinnande

Region Stockholm ser kultur som ett komplement till den medicinska vården. Därför finns Kompetenscentrum för kultur och hälsa som sammanför forskning, vårdsektor och kulturutövare.

Forskning visar tydligt att kulturella upplevelser håller oss friska längre. De kan även utgöra en betydelsefull del i läkningsprocessen och bidrar till att göra tiden i sjukvården och äldreomsorgen värdig.

Möjlighet till egna upplevelser

Beställningsbart kulturutbud är en satsning för att öka kulturutbudet inom vård och omsorg – dels för att nå fler, dels för att bredda utbudet av aktiviteter. Satsningen ger äldre, barn och sjuka möjlighet att utveckla sitt eget skapande inom litteratur, film, hemslöjd, konst, dans och kulturarv. Vårdenheter inom Region Stockholm beställer utbud via kulturförvaltningen.

Konst i vårdmiljö

Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns landsting, har sedan 1930-talet avsatt en procent till konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation. Idag är rekommendationen två procent för vårdlokaler. Konsten kan ha många funktioner för besökare, personal och vårdtagare. Den konst som köps in är företrädesvis ny och samtida konst. På så sätt får konstbeståndet en bredd som många kan relatera till. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Region Stockholm arbetar för att konst och kultur ska bli en integrerad del av vård och omsorg. Därför finns Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar. Forskningen har också visat att kultur kan förkorta vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa vill föra samman vårdsektorn, kultursektorn och forskningsvärlden för att sprida kunskap, bygga nätverk och ge stöd. Prioriterade områden är barn- och ungdomssjukvård, vårdtagare med långa vistelsetider, psykiatri och äldreomsorg. Visionen är att kulturen är en naturlig del i hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens vardag. Som exempel visar filmen nedan ett pilotprojekt med virtual reality-teknik inom äldrevården. Specialproducerade 360-filmer har visats för äldre i Södertälje och gett goda resultat.