Sociala och miljömässiga krav vid upphandling

Region Stockholm upphandlar varor och tjänster för mångmiljardbelopp varje år. Som stor offentlig aktör måste vi ta ansvar för att de produkter och tjänster vi upphandlar inte skadar vare sig människa eller miljö. Region Stockholms sociala och miljömässiga krav vid upphandling är ett viktigt verktyg för att påverka att utvecklingen både i vår region och i resten av världen är hållbar.

Som enskilt region kan vi genom ansvarsfulla och hållbara inköp, bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans med andra samarbetspartner når vi längre. Sedan 2010 samarbetar landets 21 landsting och regioner kring hållbar upphandling genom nätverket Socialt ansvarstagande i Offentlig Upphandling.

Många produkter tillverkas i fattiga länder där det finns risk att mänskliga rättigheter och trygga arbets- och levnadsvillkor åsidosätts. Vår uppförandekod för leverantörer utgår från FN:s inititativ Global Compact och dess principer för företags sociala och miljömässiga ansvar. Baserat på uppförandekoden ställs särskilda avtalsvillkor kopplade till sociala och miljömässiga krav. Vad gäller miljökrav så ska den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet följas. De sociala kraven handlar om villkor för bland annat:

  • mänskliga rättigheter
  • barnarbete
  • tvångsarbete
  • diskriminering
  • föreningsfrihet och organisationsrätt
  • arbetsmiljö
  • lagstiftning
  • korruption

Uppföljning av Region Stockholms krav

En viktig del i upphandlingsarbetet är att kontrollera och säkerställa att Region Stockholms sociala och miljömässiga krav följs. Därför görs avtalsuppföljning med särskilt fokus på upphandlingar inom de riskområden som är identifierade inom det nationella nätverket Socialt ansvarstagande i Offentlig upphandling

Hållbart samarbete

Region Stockholm ställer miljö- och sociala krav i centrala upphandlingar och följer upp kraven inom ett till två år. Genom att vi arbetar systematiskt med att ställa hållbarhetskrav i upphandling så lyckas vi med att minska andelen farliga kemikalier, minska energianvändningen och förbättra materialval till produkter.