"En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut."
Det är Region Stockholms vision för en snabbt växande region med många möjligheter men också stora utmaningar. Nya och ökade behov av samhällsservice gör att vården behöver vidareutvecklas och bli mer effektiv. Vi behöver också förbättra möjligheterna till resor och rörelse för att knyta samman länet bättre.

Läs mer om olika satsningar som genomförs inom Region Stockholm för att möta framtidens utmaningar.

Region Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Detta ska säkerställa att dagens och framtidens invånare enkelt har tillgång till rätt vård, med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid utifrån sina vårdbehov.

För de som är i behov av vård ska hälso- och sjukvården finnas tillgänglig och ge vård av hög kvalitet.

Kollektivtrafiken är navet i Stockholmsregionen. Varje dag gör fler än 800 000 resenärer 2,9 miljoner resor med kollektivtrafiken för att till exempel komma i tid till jobbet, hämta barnen på förskolan, ta sig till sjukhusbesöket eller till fotbollsmatchen. Genom utbyggnaden av kollektivtrafiken driver Region Stockholm fram en utbyggnad av nya samhällen och stadsdelar i Stockholmsregionen.

Antalet resenärer i kollektivtrafiken är närmare 100 000 fler idag än för tio år sedan. Ett tecken på att Stockholms län växer i rekordtakt.

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion år 2030, vilket innebär att många organisationer och framtidsbyggare inom Region Stockholm behöver arbeta tillsammans. Region Stockholm ska bidra till och skapa förutsättningar för en hållbar Stockholmsregion. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det gör vi bland annat genom att minska vår påverkan på klimatet, vara resurseffektiva och arbeta hälsofrämjande.

Framtidens Stockholmsregion är tät, attraktiv, urban och klimatsmart, med tillväxt och livsmöjligheter i alla regionens delar.

Region Stockholm stödjer en fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet för Region Stockholms invånare i en växande, kreativ och hållbar region. Kulturnämndens verksamhet och stödgivning utgår ifrån demokratiska värderingar och prioriterar barn och unga, mångfald och tillgänglighet.

Det livskraftiga fria kulturlivet gör regionen till en bättre plats för stockholmarna. Det främjar också näringslivet i regionen och ger upphov till nya kreativa näringar.

Våra visioner blir verklighet genom de projekt vi genomför inom våra fyra verksamhetsområden

För att kunna möta de utmaningar vi står inför inom Region Stockholm genomför vi en mängd projekt inom diverse verksamheter. Många av dessa projekt pågår i flera år och överlappar projekt inom andra verksamheter.